Các Bài Kệ Tán - Sám Ngã Niệm

Thảo luận trong 'ĐẠO PHẬT' bắt đầu bởi ChânKhông, 27 Tháng mười một 2012.

 1. ChânKhông

  ChânKhông T. Viên Chính Thức

  Tham gia ngày:
  18 Tháng mười một 2012
  Bài viết:
  509
  Đã được cảm ơn:
  369
  Các Bài Kệ Tán
  (Sưu tầm)

  Hương vân di bố
  Thánh đức chiêu chương
  Bồ đề tâm quảng mạc năng lường
  Xúc xứ phóng hào quang
  Vi thụ
  yvi tường
  Ngưỡng khải pháp trung vương
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần).

  Dịch:
  Mây hương thơm bủa khắp
  Thánh đức tỏa sáng ngời
  Tâm bồ đề rộng lớn
  Hào quang chiếu nơi nơi
  Điềm lành hiện trước mắt
  Kính ngưỡng đấng Pháp Vương
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát


  Tâm nhiên ngũ phận
  Phổ biến thập phương
  Hương yên đồng tử ngộ chơn thường
  Tỉ
  quán thiệt nan lương
  Thụ
  y ái tường quang
  Kham hiến pháp trung vương
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần).

  Dịch:
  Tâm thắp năm phần hương
  Biến khắp cả mười phương
  Trong khói hương nghi ngút
  Đồng tử ngộ chân thường
  Mùi vi diệu khó lường
  Mây lành sáng an tường
  Dâng cúng đấng Pháp Vương
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát

  Lư hương sạ nhiệt
  Pháp giới mông huân
  Chư Phật hải hội tất diêu văn
  Tùy xứ kiết tường vân
  Thành ý phương ân
  Chư Phật hiện toàn thân
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần).

  Dịch:
  Lò hương vừa đốt lên
  Xông khắp cùng pháp giới
  Chư Phật các pháp hội
  Gần xa thảy đều nghe
  Chốn chốn kết mây lành
  Tâm chí thành dâng cúng
  Chư Phật hiện toàn thân
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát


  Chiên đàn hải ngạn
  Lư nhiệt danh hương
  Da Du tử mẫu lưỡng vô ương
  Hỏa nội đắc thanh lương
  Chí tâm kim tương
  Nhất chú biến thập phương
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần).

  Dịch:
  Hương chiên đàn hải ngạn
  Lò đốt ngát mùi thơm
  Mẹ con bà Da Du
  An toàn không bị nạn
  Trong lửa cháy hừng hực
  Nghe mát mẻ dị thường
  Nay đem lòng chí thành
  Một nén thấu mười phương
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát


  Diêu thiên ngọc lộ
  Giác hải kim ba
  Đại thiên sa giới sái phân đà
  Tam muội địch trần
  kha
  Thiểu thủy thành đa
  Nhất đích tịnh sơn hà
  Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần).

  Dịch:
  Sương ngọc cõi trời xa
  Sóng vàng biển tuệ giác
  Từ ba ngàn thế giới
  Rải hoa sen trắng ngời
  Tam muội rửa trần cấu
  Nước ít biến thành nhiều
  Một giọt sạch thế gian
  Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát


  Dương chi tịnh thủy
  Biến sái tam thiên
  Tánh không bát đức lợi nhân thiên
  Pháp giới
  quảng tăng diên
  Diệt tôi tiêu khiên
  Hỏa diệm hóa hồng liên
  Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3 lần).

  Dịch:
  Nước sạch đầu cành dương
  Rưới khắp đại thiên giới
  Nước tự tánh vốn không
  Đầy đủ tám công đức
  Lợi lạc cả trời người
  Rộng vô cùng pháp giới
  Tiêu trừ hết tội chướng
  Hóa giải mọi oan khiên
  Hầm lửa hóa ao sen
  Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát


  Kiết tường hội khởi
  Cam lồ môn khai
  Cô hồn Phất tử giáng lâm lai
  Văn pháp phú hương trai
  Vĩnh thoát luân hồi
  U
  ám nhất thời khai
  Nam mô Vân Lai Tập Bồ tát (3 lần).

  Dịch:
  Hội cát tường đã lập
  Rộng mở cửa cam lồ
  Chư cô hồn Phật tử
  Xin vân tập đàn tràng
  Nghe pháp thọ hương trai
  Xa lìa nơi tăm tối
  Vĩnh viễn thoát luân hồi
  Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát


  A Di Đà Phật
  Vô thượng y vương
  Nguy nguy kim tướng phóng hào quang
  Khổ hải tác châu hàn
  Cửu phẩm liên bang
  Đồng nguyện vãng Tây phương
  Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật (3 lần).

  Dịch:
  Đức Phật A Di Đà
  Bậc y vương vô thượng
  Sừng sững thân sắc vàng
  Phóng hào quang rực rỡ
  Đưa người vượt biển khổ
  Về chín phẩm hoa sen
  Chúng con đồng phát nguyện
  Vãng sinh về Tây-phương
  Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật


  Phật từ quảng đại
  Cảm ứng vô sai,
  Tịch quang tam muội biến hà sa
  Nguyện bất ly
  Già da
  Giáng
  phước trai gia
  Kim đại dõng liên ba
  Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát (3 lần).

  Dịch:
  Phật lòng từ rộng lớn
  Cảm ứng tâm chân thành
  Ánh sáng chiếu vô biên
  Không rời cội bồ đề
  Ban phước nhà thí chủ
  Túi vàng nảy hoa sen

  Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát (3 lần).

  Liên trì hải hội
  Di Đà Như Lai
  Quan Âm Thế Chí tọa liên đài
  Tiếp dẫn thượng kim giai
  Đại thệ hoằng khai
  Phổ nguyện ly trần ai
  Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát

  Dịch:


  Nơi hải hội Liên-trì
  Đức Phật A Di Đà
  Cùng Quán Âm, Thế Chí
  Ngự trên đài hoa sen
  Phát thệ nguyện rộng lớn
  Tiếp dẫn chúng hữu tình
  Nguyện mọi loài chúng sinh

  Đồng vãng sinh Cực-lạc
  Nam mô Liên Trì Hải Hộ
  i Phật Bồ Tát


  Đoan nghiêm sanh tín
  Tuyệt tướng siêu tôn
  Đốn vong nhơn pháp giải chơn không
  Bát nhã vị trùng trùng
  Tứ cú dung thông
  Phước đức thán vô cùng
  Nam mô Bát nhã Hội thượng Phật Bồ Tát (3 lần).

  Dịch:
  Đoan nghiêm lòng tin kính
  Tướng tốt xưng Thế Tôn
  Ngã pháp thảy đều không
  Trí bát nhã siêu việt
  Bốn câu vẹn dung thông
  Phước đức nói không cùng
  Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát

  Thập nhị dược xoa
  Trợ Phật tuyên hoằng
  Ngũ sắc thể lũ kết kỳ danh
  Tùy nguyện tất viên thành
  Oan nghiệp băng thanh
  Phước thọ vĩnh khương ninh
  Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

  Dịch:
  Mười hai tướng Dược-xoa
  Giúp Phật tuyên giáo pháp
  Chỉ ngũ sắc gút tên
  Mong cầu đều mãn nguyện
  Mọi oan nghiệp tiêu trừ
  Hưởng phước thọ dài lâu
  Nam mô Dư
  c Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát


  Trí huệ hoằng thâm đại biện tài,
  Đoan cư ba thượng tuyệt trần ai.
  Tường quang thước phá thiên sanh bệnh,
  Cam lồ năng trừ vạn kiếp tai.
  Túy liễu phất khai kim thế giới,
  Hồng liên dõng xuất ngọc lâu dài.
  Ngã kim khể thủ phần hương tán,
  Nguyện hướng nhân gian ứng hiện lai.
  Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần).

  Dịch:
  Trí tuệ rộng sâu đại biện tài
  Đứng trên sóng nước tuyệt trần ai
  Ánh sáng an tường trừ bệnh khổ
  Nước cam lồ rửa sạch nạn tai
  Sau rặng liễu cõi vàng rộng mở
  Trên hoa sen sừng sững lâu đài
  Con cuối đầu dâng hương tán thán
  Xin Ngài ứng hiện độ muôn loài

  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát


  Địa Tạng thập vương khởi ai lân
  Kết án tiêu danh nạp thiện duyên
  Hương linh
  (cô hồn) tu trượng Như Lai giáo
  Nguyện bằng Phật lực vãng Tây phương
  Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần)

  Dịch:
  Mười vua Địa Tạng khởi lòng thương
  Bày án nêu tên kẻ duyên lành
  Hương linh nương tựa lời kinh giáo
  Nhờ Phật tiếp độ về Tây-phương
  Nam mô Siêu Lạc Độ
  B Tát


  Lục niên khổ hạnh Thích Ca tôn,
  Ca Diếp A Nan vạn lý chơn.
  Trung thử giang sơn đăng bỉ ngạn,
  Nhứt chi ngũ diệp lợi nhơn thiên.
  Nam mô Độ nhơn sư Bồ Tát (3 lần).

  Dịch:
  Phật Thích Ca khổ hạnh sáu năm
  Ca Diếp, A Nan truyền vạn dặm
  Non nước này lên đến bờ kia
  Một cành năm lá lợi trời người
  Nam mô Độ Nhân Sư Bồ Tát


  Trầm nhũ chiên đàn giá mạt luânKim lư tài nhiệt phúng tường vân
  Nhơn
  n biến triệt tam thiên giới
  Vi thụ
  y vi tường thỉnh Thế Tôn
  Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát (3 lần).

  Dịch:
  Bột trầm hương vừa đốt
  Khói xông áng mây lành
  Tỏa ba ngàn thế giới
  Cúng dường đức Thế Tôn
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát


  Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly,
  Phật
  diện do như mãn nguyệt huy.
  Phật tại thế gian thường cứu khổ,
  Phật tâm vô xứ bất từ bi.
  Nam mô Thập phương thường trú Tam bảo (3 lần).

  Dịch:
  Thân Phật trong sạch như lưu li
  Mặt Phật tròn đầy như trăng rằm
  Phật trải lòng từ khắp nơi chốn
  Cứu khổ muôn loài ở thế gian
  Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo


  Giới hương, định hương dữ huệ hương,
  Giải thoát giải thoát tri kiến hương.
  Quang minh vân đài biến pháp giới,
  Cúng dường thập phương vô thượng tôn.
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần).

  Dịch:
  Hương giới, hương định, cùng hương tuệ
  Hương giải thoát, hương biết giải thoát
  Đài mây sáng tỏa cùng pháp giới
  Cúng dường Chư Phật khắp mười phương
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát


  Phật diện do như tịnh mãn nguyệt,
  Diệ
  c như thiên nhựt phóng quang minh.
  Viên quang phổ chiếu ư thập phương,
  Hỷ xả từ bi giai cụ túc.
  Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

  Dịch:
  Mặt Phật như trăng rằm
  Như ánh sáng mặt trời
  Chiếu soi khắp mười phương
  Đủ từ bi hỉ xả
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


  Phật nhiếp kim liên hạ thứu phong,
  Thiện Tài tham lễ giác thành đông.
  Liên Hoa Tạng giới phi vô lộ,
  Đâu Suất Đà thiên biệt hữu cung.
  Nam mô Thập phương thường trú Tam bảo (3 lần).

  Dịch:

  Phật ngự tòa sen vàng
  Hạ giáng đỉnh Linh-sơn
  Thiện Tài lễ tham vấn
  Thế giới Liên-hoa-tạng
  Đường rộng mở thênh thang
  Nơi cõi trời Đâu-suất
  Bồ-tát có cung riêng
  Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo

  Khể thủ Tây phương an lạc quốc,
  Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư.
  Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh,
  Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.
  Nam mô Liên Trì hội thượng Phật Bồ Tát (3 lần).

  Dịch:
  Cúi đầu đảnh lễ
  Đấng Đại Đạo Sư
  Ở nước Cực-lạc
  Tiếp dẫn chúng sinh
  Con nay phát nguyện
  Nguyện được vãng sinh
  Xin đức Từ Bi
  Xót thương tiếp độ
  Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát


  Phật nhiếp kim liên hạ thứu phong,
  Pháp khai bảo tạng ly long cung.
  Tăng tùng nội uyển biệt thuyền định,
  Tam bảo lâm đàn pháp hội đồng.
  Nam mô Thập phương thường trú Tam bảo (3 lần).

  Dịch:
  Phật ngự tòa sen vàng
  Hạ giáng đỉnh Linh-sơn
  Kho báu Long-cung mở
  Pháp bảo được tuyên dương
  Tăng-già tâm thường định
  Dòng pháp vận nối truyền

  Ba Ngôi Báu hiện tiền
  Đạo tràng thường nghiêm tịnh
  Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo


  Ngã kim phụng hiến cam lồ vị,
  ng đẳng Tu Di vô quá thượng.
  Sắc hương mỹ vị biến hư không,
  Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.
  Nam mô Th
  iền Duyệt Tạng Bồ Tát (3 lần).

  Dịch:
  Con xin dâng cúng vị cam lồ
  Dù núi Tu-di cũng không hơn
  Mùi thơm, vị ngon khắp hư không
  Xin đức Từ Bi thương nạp thọ
  Nam mô Thiền Duyệt Tạng Bồ Tát


  Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy,
  Năng linh nhất đích biến thập phương.
  Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ,
  Phổ sái pháp diên tất thanh tịnh.
  Nam mô Cam lồ vương Bồ Tát (3 lần)

  Dịch:
  Nước cam lồ đầu nhành dương liễu
  Một giọt biến khắp cả mười phương
  Bao nhiêu cấu uế đều rửa sạch
  Đạo tràng đây thanh tịnh trang nghiêm
  Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát


  Lục tự Di Đà vô biệt niệm,
  Bất lao đàn chỉ đáo Tây phương.

  Dịch:
  Chỉ sáu chữ Di Đà
  Không có niệm nào khác
  Không phí công lao nhọc
  Sát na đến Tây-phương


  Bạch ngọc giai tiền văn diệu pháp,
  Huỳnh kim điện thượng lễ Như Lai.

  Dịch:
  Ngồi trước thềm ngọc trắng
  Nghe giáo pháp nhiệm mầu
  Trong bảo điện hoàng kim
  Con đảnh lễ Như Lai


  Sơn trung tợ hữu thiên niên thọ,
  Thế thượng nan lưu bách tuế nhơn.

  Dịch:
  Ở sâu trong rừng núi
  Có cổ thụ ngàn năm
  Trong đời sống thế nhân
  Khó có người trăm tuổi


  Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt,
  Vạn lý vô vân vạn lý thiên.

  Dịch:
  Sông dài ngàn dặm trăng ngàn dặm
  Không mây che tức hiện trời xanh


  Mật trúc bất phòng lưu thủy quá,
  Sơn cao vô ngại bạch vân phi.

  Dịch:
  Trúc kín không ngăn dòng nước chảy
  Núi cao mây trắng vẫn bay qua


  Đông phương A Súc Phật,
  Nam phương Bảo
  Sanh Phật,
  Tây phương Di Đà Phật,
  Bắc phương Thành Tựu Phật,
  Trung phương Tỳ Lô Giá Na Phật.

  Dịch:
  Đức Phật A Súc ở phương Đông
  Đức Phật Bảo
  Sanh ở phương Nam
  Đức Phật Di Đà ở phương Tây
  Đức Phật Thành Tựu ở phương Bắc
  Đức Phật Tì Lô Giá Na ở trung ương


  Viễn quan sơn hữu sắc,
  Cận thính thủy vô thanh.
  Xuân khứ hoa thường tại,

  Nhơn lai điểu bất kinh.

  Dịch:
  Nhìn xa núi có màu
  Nghe gần nước không tiếng

  Xuân đi hoa còn đó
  Người đến chim không sợ


  Ái hà thiên xích lãng,
  Khổ hải vạn trùng ba.
  Dục thoát luân hồi khổ,

  Tảo cấp niệm Di Đà.

  Dịch:
  Sông ái dài ngàn dặm
  Biển khổ sóng muôn trùng
  Muốn thoát vòng sinh tử
  Hãy gấp niệm Di Đà


  Dương Tử giang tâm thủy,
  Mông Sơn đảnh thượng trà.
  Hương linh tam ẩm liễu,

  Tảo sanh pháp vương gia.

  Dịch:
  Nước giữa sông Dương-tử
  Pha trà đỉnh Mông-sơn
  Hương linh uống ba tuần
  Sinh vào nhà Pháp vương


  Cẩn y tam thừa giáo,
  Xướng tụng thất Như Lai.
  Hương linh thừa Phật lực,

  Thoát hóa bảo liên đài.

  Dịch:
  Nương giáo pháp ba thừa
  Xưng tụng bảy đức Phật
  Hương linh nhờ Phật lực
  Hóa sinh lên đài sen


  Kiến văn như huyễn uế,
  Tam giới nhược không hoa.
  Văn phục ế căn trừ,

  Trần tiêu giác viên tịnh.

  Dịch:
  Thấy nghe như huyễn mộng
  Ba cõi như không hoa
  Điều phục tâm tan mộng
  Sạch bụi trời trong xanh
  Hoa Nghiêm bảo diễn,
  Lâu các môn khai.
  Chung tiến Triệu Châu trà,

  Hương linh quy khứ lai.

  Dịch:
  Cõi Hoa-nghiêm hiển lộ
  Cửa lâu đài rộng mở
  Hết tuần trà Triệu-châu
  Hương linh về cõi Phật


  Sơ chước Tào Khê thủy,
  Tam huỳnh Triệu Châu trà.
  Nguyện tiềm hinh pháp vị,

  Quy khứ pháp vương gia.

  Dịch:
  Trước rót nước Tào-khê
  Sau châm ba tuần trà
  Xin thấm nhuần pháp vị
  Trở về nhà Pháp vương


  Hương tài nhiệt,
  Lư phần bảo đỉnh trung,

  Chiên đàn trầm dụ chơn kham cúng,

  Hương yên liêu nhiễu liên hoa động,

  Chư Phật Bồ Tát hạ thiên cung,

  Thiên Thai sơn La Hán,

  Lai thọ nhơn gian cúng.

  Thiên Thai sơn La Hán,

  Nạp thọ nhơn gian cúng.

  Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát (3 lần).

  Dịch:
  Lư báu trầm hương xông ngát
  Cúng dường Chư Phật mười phương
  Khói hương quyện động sen vàng
  Cúi xin từ bi nạp thọ
  Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát


  Quang minh chính đại
  Cảm ứng đạo giao.
  Thần tư minh phước nghiệp băng tiêu
  Phật nhật vĩnh chiêu chiêu
  Lợi ích phong nhiêu
  Tán thán quả cao siêu

  Dịch:
  Ngay thẳng rõ ràng
  Cảm ứng suốt thông
  Thần thái sáng tươi
  Phước tỏ nghiệp tiêu
  Mặt trời trí tuệ hằng sáng rỡ
  Lợi ích dồi dào quả cao siêu


  Tứ hoằng phổ bị
  Vạn đức công viên
  Cao siêu Thập địa viết Tam hiền
  Quả hải nghịch lưu
  Tuyền bi nguyện di kiên
  Tiếp vật lợi nhơn thiên

  Dịch:
  Bốn nguyện lớn đầy đủ
  Muôn công đức trang nghiêm
  Vượt Ba-hiền lên Mười-địa
  Ngược dòng đời qua bể khổ
  Tâm từ bi kiên cố
  Làm lợi ích trời người


  Mộng đoạn sơn đầu vân yểu yểu,
  Tư thù hải hượt thủy
  du du.

  Ngã kim y giáo kiến lập mạng noa la
  Lượng đẳng hư không kim cang vi bảo địa


  Thần thông du hý
  Hóa đạo vô duyên
  Từ bi phổ tế bạt thân uyên
  Giác để quản hoằng tuyên
  Diệu dụng chiêu nhiên
  Đốn chứng lễ kim tiên


  Vũ lộng khổng tước thiệt châu trà,
  Thanh thủy hương tuyền hổ phách ba.
  Phân khí ngọc bôi phương phúc úc,
  Cúng dường Hiền Thánh hỷ thiện đa.
  Nam mô Phổ cúng dường BồTát (3 lần).


   
  #1
 2. ChânKhông

  ChânKhông T. Viên Chính Thức

  Tham gia ngày:
  18 Tháng mười một 2012
  Bài viết:
  509
  Đã được cảm ơn:
  369
  SÁM NGÃ NIỆM


  Kính lạy Phật! Con từ vô lượng kiếp,
  Mây vô minh che lấp tánh viên minh,
  Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành,
  Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử,
  Đổi xác thay hình, biết bao khổ sở!
  Nhờ chút duyên lành đời trước, nay được làm người;
  May gặp ngọn gió thanh lương, lìa bỏ thói đời,
  Cạo râu tóc, mặc ca sa, vào dòng Thích tử.
  Nhưng lại buông lung theo đường ác cũ,
  Tạo nhiều tội lỗi: phá giới phạm trai,
  Sát sinh hại vật không chút bi hoài,
  Thịt cá tanh hôi nuôi thân bẩn thỉu,
  Lạm dụng của Tam Bảo,
  Tham lam lấy của người,
  Nghiện rượu, đắm sắc, mê mải chơi bời,
  Sống mãi đường tà lòng không nhàm chán;
  Bội nghĩa, vong ân, coi thường sư trưởng,
  Hủy báng Kinh Pháp, khinh Phật, mạ Tăng;
  Hay đố kị, chèn ép kẻ tài năng,
  Dùng lời ngoa, khoe khoang mình cao đức;
  Giành giật lợi danh, dối người chân thật,
  Hơn thua nhân ngã, tranh cãi thị phi;
  Bề ngoài giả dối hiện tướng oai nghi,
  Thật tế bên trong ngông cuồng ngạo mạn;
  Suy nghĩ lăng nhăng tâm luôn tán loạn,
  Ý tà niệm ác cứ mãi loay hoay,
  Chuyện người bàn tán phấn khởi hăng say,
  Niệm Phật tụng kinh dùng dằng uể oải,
  Biếng nhác tu hành, chỉ ham ngủ nghỉ,
  Tham lam bỏn sẻn không biết thẹn thùng;
  Ruộng hoang mầm mục chẳng có chỗ dùng,
  Thây nổi đại dương, trôi không dừng nghỉ.
  Bản thân không mảy may phước trí,
  Chắc chắn phải chịu khổ ba đường.
  Con cúi xin nơi Cực-lạc Tây-phương,
  Phật Di Đà cùng Quán Âm, Thế Chí,
  Phóng quang uy nghi chiếu soi trần thế,
  Cứu con từ vô thỉ kiếp đến nay,
  Sáu căn nghiệp chướng sâu dầy,
  Sát na diệt hết tội này sạch không;
  Nguyện cùng pháp giới đại đồng,
  Viên quang thanh tịnh dứt vòng tử sinh.

  Sám Ngã Niệm
  Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp,
  Thất viên-minh tánh tác trần lao
  Xuất sanh nhập tử thọ luân hồi,
  Di trạng thù hình tao khổ sở.
  Túc tư thiểu thiện sanh nhơn đạo,
  Hoạch ngộ di phong đắc xuất gia,
  Phi truy, tước phát loại Sa-môn,
  Hủy giới phá trai đa quá hoạn,
  Hoại sanh hại vật vô từ niệm,
  Ðạm nhục san huân dưỡng uế xu,
  Chúng nhơn tài thực tứ sâm mãn,
  Tam-bảo tư duyên đa hổ dụng,
  Tà mạng ác cầu vô yểm-túc
  Ðam dâm thị tửu dũ hoang mê,
  Mạn Phật, khinh Tăng, báng Ðại-thừa,
  Bội nghĩa vô thân hủy sư-trưởng,
  Văn quá sức phi dương kỷ đức,
  Hạnh tai lạc họa yểm tha năng,
  Hư cuống khi vưu cạnh lợi danh
  Ðấu cấu thị phi tranh nhơn ngã,
  Ác niệm tà tư vô tạm tức,
  Kinh phù trạo tán vị thường đình,
  Truy phàm nhơn sự dũ tinh chuyên,
  Trì tụng Phật kinh duy khốn-khổ,
  Ngoại hiện oai-nghi tăng siểm trá,
  Nội hoài ngã mạn cánh sơ-cuồng,
  Lại đọa huân tu tứ thùy manh,
  Xan tật, tham lam vô úy sỉ,
  Dã điền uế bổn tương hà dụng,
  Ðại hải phù thi bất cửu đình.
  Ký vô nhứt niệm khả tư nhân,
  Tất đọa tam đồ anh chúng khổ,
  Ngưỡng nguyện Bổn-Sư Vô-Lượng-Thọ
  Quán-AÂm, Thế-Chí, thánh hiền tăng
  Ðồng triển oai quan phổ chiếu lâm,
  Cọng tứ minh gia hàm cứu bạt,
  Vô thỉ kim sanh chư tội chướng,
  Lục-căn tam-nghiệp chúng khiên vưu,
  Nhứt niệm viên quang tội tánh không,
  Ðẳng đồng pháp-giới hàm thanh-tịnh.
   
  #2

Chia sẻ trang này