36 THỦ ẤN MẬT TÔNG

Chốn cũ chân-như lắm nẻo về,Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.Trong Thiền có Tịnh trời Lư-lảnh,Nơi Tịnh gồm Thiền nước Động-KhêTiến bước nguồn-tâm ngời tuyệt sáng,Quay nhìn bể-tục ngát hương thề.Bao giờ học kẻ cười hoa được,Đem ý sen lành rải bến mê.Bạn đang xem: 36 thủ ấn mật tông

(HT Thích Thiền Tâm)

Chân không pháp tánh như hư không,Pháp bảo thường trụ khó nghĩ bàn,Thân con hiện bóng trước pháp bảo,Nhất tâm như pháp quy mạng lễ.

Bạn đang xem: 36 thủ ấn mật tông


*

NHẮN THẾ NHÂN

Sanh, già, bệnh, chết khổ vì thân, Thân có rồi không biết mấy lần! Hởi khách hồng-trần ai hiểu thấu ‌ Xin vì ta tỏ ít lời phân. Thế-sự muôn duyên đều giả-dối, “Nhất-thiết hoàn không” nhắn thế-nhân.Xưa nay vạn hữu sanh rồi diệt, SANH DIỆT diệt rồi mới chứng chân.

(HT Thích Hải Quang)


*

LẠC DIỆP THU PHONG

(HT Thích Hải Quang)

Liên kết mạng xã hội:


*

*

*

Chào mừng quý đạo hữu đến với trang nhà. Ngưỡng mong những bài viết, sách nói trên trang nhà sẽ mang đến những lợi lạc cho quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi vào chốn Liên Trì, mượn nước Đại Bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này, đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo. Mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần Chánh Pháp, tâm Bồ Đề Kiên Cố, Phật quả chóng viên thành.

Xem thêm: Sự Thật Về “Bùa Yêu“ - Trang Tin đIệN Tá»­ CủA Á»¦Y Ban Dã¢N TộC

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật


- Khi tôi thành Phật, chúng sinh trong mười phương phát tâm Bồ Đề, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện, muốn sinh về cõi nước tôi, tới khi thọ chung mà tôi chẳng cùng đại chúng hiện ra chung quanh trước mặt người ấy thì tôi chẳng trụ ở ngôi Chánh Giác. (Pháp Tạng Tỳ Kheo, Đức Phật A Di Đà).

- Khi tôi được thành Phật, sẽ ở nơi cõi nước tệ ác, núi đồi, gò đống, sành sỏi, gai góc. Chúng sinh ở trong cõi đó, đủ mọi phiền não, ngũ nghịch, thập ác. Tôi sẽ tu hành thành Phật ở nơi đó, để làm những việc lợi ích, đoạn trừ tất cả khổ não cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được tất cả vui, thành tựu Pháp thân hết không còn sót. (Đức Phật Thích Ca)

- Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh mắc các chứng bệnh hiểm nghèo, không thầy cứu, không thuốc chữa, không thân nhân chăm sóc, đau khổ mọi bề, khi nghe được danh hiệu tôi thì bệnh tật liền dứt, thân tâm an lạc, và phát tâm tinh tấn tu tập cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. (Đức Phật Dược Sư)

- Nguyện khi tôi hành Bồ tát đạo, chúng sanh nào hứng chịu các thứ khổ não, sợ hãi, không ai cứu vớt, che chở, không nơi nương tựa, không chốn nương náu, nhưng nếu kẻ ấy có thể nghĩ tới tôi, xưng danh hiệu tôi thì tôi do thiên nhĩ nghe tiếng, do thiên nhãn trông thấy những chúng sanh ấy mà nếu chẳng cứu họ thoát khỏi những khổ não ấy, tôi trọn chẳng thành Vô Thượng Chánh Giác. (Bồ Tát Quán Thế Âm)

- Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ, v.v... Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác. (Địa Tạng Bồ Tát)