Both of you là gì

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ tamlinhviet.org.Học những từ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Both of you là gì

When we use both before a determiner (e.g. a/an, the, her, his) + noun, both và both of can be used: …
If both refers to the subject of a clause, we can use it in the normal mid position for adverbs, between the subject and main verb, after a modal verb or the first auxiliary verb, or after be as a main verb: …
We use both … and to lớn emphasise the liên kết between two things. This makes a stronger connection than và alone: …
*

khổng lồ try to lớn get political support or votes, especially by visiting all the houses in an area

Về Việc này
*

*

Xem thêm: Phân Biệt Và Lựa Chọn Các Loại Xăng A95 Là Gì ? Lời Khuyên Sử Dụng Xăng Ron 95

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tamlinhviet.org English tamlinhviet.org University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語