Đạo Mẫu

Cách nhìn người để biết họ tà hay chánh

Tôi là ai, đúng hay sai, tôi tự biết và mọi người biết chắc. Vì vậy, cải tà quy chính, bỏ ác làm lành là việc cần phải làm trong cuộc đời của những người con Phật.

Cuộc sống luôn bao gồm hai mặt thiện ác xen lẫn đúng sai. Mong đợi một hình mẫu hay một nhóm người lý tưởng, thuần túy trên thế giới là điều không thể. Vì vậy chúng ta phải quan sát thật kỹ cuộc sống để phân biệt rõ ràng ai là thiện, ai là ác; điều gì đúng, điều gì sai từ đó có cách ứng xử phù hợp.

Tất nhiên, để phân biệt giữa thiện và ác không phải là điều dễ dàng. Đối với những người giỏi che giấu hoặc ngụy tạo sự thật thì càng khó phân biệt hơn. Mặc dù vậy, nếu siêng năng quan sát “đặc điểm” của chúng, chúng ta cũng có thể nhận ra những dấu hiệu đúng sai. Vì “đặc tính sinh ra từ tâm” nên ngôn ngữ và hành vi của cá nhân luôn phản ánh bản chất thiện ác, đúng sai của họ.

“Một lần, Đức Phật ở trong nước Sāvat, trong rừng Kyda, trong vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

– Nếu có người ở trong nhóm ác ma thì thân phận như thế nào, nhân duyên ra sao?

Các Tỳ khưu thưa với Đức Thế Tôn:

– Như Lai là vua của tất cả các pháp, là đấng tối cao của tất cả các pháp. Chúc tụng Đấng được Thế giới tôn vinh! Nên giải thích ý nghĩa này cho các Tỳ-kheo. Chúng tôi lắng nghe và chúng tôi sẽ tuân theo.

Tôi là ai, đúng hay sai, tôi tự biết và mọi người biết chắc. Vì vậy, cải tà quy chính, bỏ ác làm lành là việc cần phải làm trong cuộc đời của những người con Phật.

Tôi là ai, đúng hay sai, tôi tự biết và mọi người biết chắc. Vì vậy, cải tà quy chính, bỏ ác làm lành là việc cần phải làm trong cuộc đời của những người con Phật.

Đức Thế Tôn dạy:

– Các giáo viên thật thông minh. Tôi sẽ phân biệt ý nghĩa này vì lợi ích của các Master.

Các Tỳ khưu đáp:

– Làm ơn, Người được vinh danh thế giới!

Các Tỳ kheo vâng theo lời Phật dạy. Đức Thế Tôn dạy:

– Những người trong nhóm ma quỷ sẽ biết được bởi năm điều. Nhìn thấy năm điều thì biết người này thuộc nhóm ác ma. Năm là gì? Đáng cười mà không cười, đáng vui mà không vui, đáng lấy lòng mà không thiện, làm điều ác mà không hổ thẹn, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này thuộc nhóm ác nhân. Nếu có chúng sinh trong nhóm ác, nên dùng năm điều cần biết.

Lại nữa, có những sinh linh trong nhóm chính, đặc điểm của chúng là gì, nhân duyên của chúng là gì? Các Tỳ-kheo thưa với Thế Tôn:

– Như Lai là vua của tất cả các pháp, là đấng tối cao của tất cả các pháp. Xin Đức Thế Tôn giải thích ý nghĩa này cho các Tỳ khưu. Khi chúng tôi nghe thấy nó, chúng tôi sẽ làm điều đó.

Đức Thế Tôn dạy:

– Các thầy cô giáo có tư tưởng tốt! Tôi sẽ phân biệt ý nghĩa này cho bạn!

Các Tỳ khưu đáp:

– Làm ơn, Người được vinh danh thế giới!

Các Tỳ kheo vâng theo lời Phật dạy. Thế Tôn nói:

– Những người trong nhóm chính sẽ biết theo năm điều. Nhìn thấy năm điều, tôi biết người này thuộc nhóm chính. Năm là gì? Nếu bạn đáng cười, bạn sẽ cười; nếu bạn đáng được vui mừng, bạn sẽ vui mừng; nếu bạn xứng đáng với lòng từ, bạn sẽ có lòng từ; nếu bạn nên xấu hổ, bạn sẽ xấu hổ. Bạn nên biết rằng người này đã ở trong nhóm chính, ở trong nhóm chính. Như vậy, này các Tỳ kheo, nên học điều này.

Lúc bấy giờ các Tỳ kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ vâng theo.

(Kinh A-hàm, tập II, Tả Từ, NXB VNCPHVN, 1998, tr.357)

Lời Phật dạy rất rõ ràng: “Đáng cười mà không đáng cười, vui mà không vui, khơi dậy lòng từ nhưng không ái, làm điều ác mà không hổ thẹn, nghe lời lành mà không để ý. Nó. Bạn nên biết rằng người này nằm trong nhóm ác nhân. ” Đây là năm tiêu chí quan trọng để chúng ta đánh giá một người đúng hay sai. Và đó cũng là năm tiêu chí để đánh giá bản thân.

Cuộc sống luôn biến động, thân tâm luôn vô thường, ranh giới giữa đúng và sai đôi khi rất nhạy cảm và mong manh. Mặc dù chúng ta luôn nhân danh (hoặc nghĩ) mình là thành viên của giáo phái đúng đắn, là đại sứ của điều thiện, nhưng thực tế không phải vậy. Vì vậy cần phải luôn lấy năm tiêu chuẩn của Đức Phật để tự kiểm chứng để sửa chữa và hoàn thiện mình.

Tôi là ai, đúng hay sai, tôi tự biết và mọi người biết chắc. Vì vậy, cải tà quy chính, bỏ ác làm lành là việc cần phải làm trong cuộc đời của những người con Phật.

Quang Tánh


Thông tin thêm

Cách nhìn người để biết họ tà hay chánh

#Cách #nhìn #người #để #biết #họ #tà #hay #chánh

[rule_3_plain]

#Cách #nhìn #người #để #biết #họ #tà #hay #chánh

Ta là ai, chánh hay tà, tự mình biết và chắc chắn mọi người đều biết. Nên cải tà quy chánh, bỏ ác làm lành là việc cần thực thi trong đời sống của những người con Phật.

Bí ẩn cậu bé Ấn Độ nhớ và nhận ra gia đình kiếp trước

Đức Phật dạy có 5 điều người tu hành cần tránh

Mở kinh Pháp tại nhà: Lợi ích không thể nghĩ bàn

Người Bắc Âu đã từng đến Canada 3000 năm trước?

Kỳ lạ con dao găm 3.000 năm không hề gỉ sét

Cuộc sống luôn luôn bao gồm hai mặt thiện ác và chánh tà lẫn lộn. Kỳ vọng về một mô hình hay đoàn thể lý tưởng, thuần thiện ở thế gian là điều không thể. Nên phải quan sát cuộc sống thật kỹ càng để phân biệt rõ người nào là thiện, kẻ nào là ác; việc gì là chánh, việc gì là tà để rồi từ đó có ứng xử thích hợp.
Để phân biệt thiện ác, chánh tà dĩ nhiên là điều không phải dễ dàng. Đối với những người khéo che giấu hay giỏi ngụy trang sự thật của bản thân thì lại càng khó phân biệt hơn. Dù vậy, nếu ta chịu khó quan sát các “tướng trạng” của họ thì cũng có thể nhận ra những dấu hiệu của chánh tà. Bởi “tướng tự tâm sanh”, ngôn ngữ và hành vi của cá nhân luôn phản ánh bản chất thiện ác và chánh tà của họ.
“Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Nếu có người ở trong nhóm tà thì có tướng trạng gì, có nhân duyên gì?
Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:
– Như Lai là vua của các pháp, là bậc Chí tôn của các pháp. Lành thay Thế Tôn! Nên thuyết nghĩa này cho các Tỳ-kheo. Chúng con nghe rồi sẽ vâng làm.
Ta là ai, chánh hay tà, tự mình biết và chắc chắn mọi người đều biết. Nên cải tà quy chánh, bỏ ác làm lành là việc cần thực thi trong đời sống của những người con Phật.
Ta là ai, chánh hay tà, tự mình biết và chắc chắn mọi người đều biết. Nên cải tà quy chánh, bỏ ác làm lành là việc cần thực thi trong đời sống của những người con Phật.
 Thế Tôn dạy:
– Các Thầy khéo suy nghĩ. Ta sẽ vì các Thầy phân biệt nghĩa này.
Các Tỳ-kheo đáp:
– Xin vâng, Thế Tôn!
Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn dạy:
– Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Thế nào là năm? Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sanh ở nhóm tà, nên dùng năm việc mà biết.
Lại nữa, có chúng sanh ở trong nhóm chánh, có tướng trạng gì, có nhân duyên gì?Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:
– Như Lai là vua các pháp, là bậc Chí tôn của các pháp. Cúi mong Thế Tôn hãy thuyết nghĩa này cho các Tỳ-kheo. Chúng con nghe xong sẽ vâng làm.
Thế Tôn dạy:
– Các Thầy khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các Thầy phân biệt nghĩa này!
Các Tỳ-kheo đáp:
– Xin vâng, Thế Tôn!
Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo:
– Người ở nhóm chánh, sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này trụ ở nhóm chánh. Thế nào là năm? Đáng cười thì cười, đáng hoan hỷ thì hoan hỷ, đáng khởi tâm từ thì khởi tâm từ, đáng xấu hổ thì xấu hổ, nghe lời lành thì để ý. Nên biết người này đã ở nhóm chánh, trụ ở nhóm chánh. Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điều này.
Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập II, phẩm Tà tư, VNCPHVN ấn hành, 1998, tr.357)
Lời Phật chỉ dạy thật rõ ràng: “Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà”. Đây là năm tiêu chuẩn quan trọng để chúng ta thẩm định về một người là chánh hay tà. Và đó cũng là năm tiêu chuẩn để tự mình thẩm định chính mình.
Cuộc sống luôn biến động, thân tâm luôn vô thường, ranh giới giữa chánh tà đôi khi lại rất nhạy cảm và mong manh. Dù lúc nào ta cũng nhân danh (hoặc tự nghĩ) mình là người của chánh phái, là đại sứ của thiện lành nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Nên điều cần thiết là luôn lấy năm tiêu chuẩn của Thế Tôn để kiểm tra chính mình nhằm tự điều chỉnh và hoàn thiện lấy bản thân mình.
Ta là ai, chánh hay tà, tự mình biết và chắc chắn mọi người đều biết. Nên cải tà quy chánh, bỏ ác làm lành là việc cần thực thi trong đời sống của những người con Phật.
Quảng Tánh

#Cách #nhìn #người #để #biết #họ #tà #hay #chánh

[rule_2_plain]

#Cách #nhìn #người #để #biết #họ #tà #hay #chánh

[rule_2_plain]

#Cách #nhìn #người #để #biết #họ #tà #hay #chánh

[rule_3_plain]

#Cách #nhìn #người #để #biết #họ #tà #hay #chánh

Ta là ai, chánh hay tà, tự mình biết và chắc chắn mọi người đều biết. Nên cải tà quy chánh, bỏ ác làm lành là việc cần thực thi trong đời sống của những người con Phật.

Bí ẩn cậu bé Ấn Độ nhớ và nhận ra gia đình kiếp trước

Đức Phật dạy có 5 điều người tu hành cần tránh

Mở kinh Pháp tại nhà: Lợi ích không thể nghĩ bàn

Người Bắc Âu đã từng đến Canada 3000 năm trước?

Kỳ lạ con dao găm 3.000 năm không hề gỉ sét

Cuộc sống luôn luôn bao gồm hai mặt thiện ác và chánh tà lẫn lộn. Kỳ vọng về một mô hình hay đoàn thể lý tưởng, thuần thiện ở thế gian là điều không thể. Nên phải quan sát cuộc sống thật kỹ càng để phân biệt rõ người nào là thiện, kẻ nào là ác; việc gì là chánh, việc gì là tà để rồi từ đó có ứng xử thích hợp.
Để phân biệt thiện ác, chánh tà dĩ nhiên là điều không phải dễ dàng. Đối với những người khéo che giấu hay giỏi ngụy trang sự thật của bản thân thì lại càng khó phân biệt hơn. Dù vậy, nếu ta chịu khó quan sát các “tướng trạng” của họ thì cũng có thể nhận ra những dấu hiệu của chánh tà. Bởi “tướng tự tâm sanh”, ngôn ngữ và hành vi của cá nhân luôn phản ánh bản chất thiện ác và chánh tà của họ.
“Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Nếu có người ở trong nhóm tà thì có tướng trạng gì, có nhân duyên gì?
Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:
– Như Lai là vua của các pháp, là bậc Chí tôn của các pháp. Lành thay Thế Tôn! Nên thuyết nghĩa này cho các Tỳ-kheo. Chúng con nghe rồi sẽ vâng làm.
Ta là ai, chánh hay tà, tự mình biết và chắc chắn mọi người đều biết. Nên cải tà quy chánh, bỏ ác làm lành là việc cần thực thi trong đời sống của những người con Phật.
Ta là ai, chánh hay tà, tự mình biết và chắc chắn mọi người đều biết. Nên cải tà quy chánh, bỏ ác làm lành là việc cần thực thi trong đời sống của những người con Phật.
 Thế Tôn dạy:
– Các Thầy khéo suy nghĩ. Ta sẽ vì các Thầy phân biệt nghĩa này.
Các Tỳ-kheo đáp:
– Xin vâng, Thế Tôn!
Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn dạy:
– Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Thế nào là năm? Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sanh ở nhóm tà, nên dùng năm việc mà biết.
Lại nữa, có chúng sanh ở trong nhóm chánh, có tướng trạng gì, có nhân duyên gì?Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:
– Như Lai là vua các pháp, là bậc Chí tôn của các pháp. Cúi mong Thế Tôn hãy thuyết nghĩa này cho các Tỳ-kheo. Chúng con nghe xong sẽ vâng làm.
Thế Tôn dạy:
– Các Thầy khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các Thầy phân biệt nghĩa này!
Các Tỳ-kheo đáp:
– Xin vâng, Thế Tôn!
Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo:
– Người ở nhóm chánh, sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này trụ ở nhóm chánh. Thế nào là năm? Đáng cười thì cười, đáng hoan hỷ thì hoan hỷ, đáng khởi tâm từ thì khởi tâm từ, đáng xấu hổ thì xấu hổ, nghe lời lành thì để ý. Nên biết người này đã ở nhóm chánh, trụ ở nhóm chánh. Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điều này.
Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập II, phẩm Tà tư, VNCPHVN ấn hành, 1998, tr.357)
Lời Phật chỉ dạy thật rõ ràng: “Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà”. Đây là năm tiêu chuẩn quan trọng để chúng ta thẩm định về một người là chánh hay tà. Và đó cũng là năm tiêu chuẩn để tự mình thẩm định chính mình.
Cuộc sống luôn biến động, thân tâm luôn vô thường, ranh giới giữa chánh tà đôi khi lại rất nhạy cảm và mong manh. Dù lúc nào ta cũng nhân danh (hoặc tự nghĩ) mình là người của chánh phái, là đại sứ của thiện lành nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Nên điều cần thiết là luôn lấy năm tiêu chuẩn của Thế Tôn để kiểm tra chính mình nhằm tự điều chỉnh và hoàn thiện lấy bản thân mình.
Ta là ai, chánh hay tà, tự mình biết và chắc chắn mọi người đều biết. Nên cải tà quy chánh, bỏ ác làm lành là việc cần thực thi trong đời sống của những người con Phật.
Quảng Tánh

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#Cách #nhìn #người #để #biết #họ #tà #hay #chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button