Hỏi Đáp

” Crop Up Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Crop Up

And west Antarctica cropped up on top some under- sea islands, is particularly rapid in its melting.

Bạn đang xem: Crop up là gì

During the 20th century, large-scale exploitation of these was developed, and industrial towns cropped up throughout the region.Motamlinhviet.orge theaters rapidly cropped up in Beyoğlu, with the greatest concentration of theaters being along the street now known as İstiklal Avenue.Các rạp chiếu phim sau đó nở rộ ở Beyoğlu, với mật độ tập trung nhất ở tuyến phố mà nay là Đại lộ İstiklal.The now-is-all-we-have philosophy also crops up in some business seminars, self-help books, novels, motamlinhviet.orges, teletamlinhviet.orgsion programs, and music.Triết lý sống cho hiện tại cũng xuất hiện trong một số các cuộc hội thảo về kinh doanh, những sách dạy tự rèn luyện, chuyện tiểu thuyết, phim ảnh, chương trình truyền hình và âm nhạc.It kept cropping up“, and in Lennon”s story A Carrot in a Potato Mine, “the mine was at the end of Wigan Pier.”Trong cuốn truyện A Carrot in a Potato Mine của Lennon có câu “the mine was at the end of Wigan Pier.”Additionally, in recent years new diseases and disorders have been cropping up, and for many of these, there is no generally accepted method of treatment.Ngoài ra, các chứng bệnh mới và những xáo trộn trong cơ thể lại bất ngờ xảy ra trong những năm gần đây, và nhiều chứng bệnh này chưa có phương pháp chữa trị được mọi người chấp nhận.And the earliest etamlinhviet.orgdence for it crops up somewhere between 80 and 120,000 years ago in Africa, when you see obsidian and jasper and other things motamlinhviet.orgng long distances in Ethiopia.Và những bằng chứng về vụ mùa là vào giữa 80 tới 120 ngàn năm trước ở Châu Phi, khi bạn thấy đá vỏ chai, ngọc thạch anh và nhiều thứ khác đã được dịch chuyển từ nơi xa ở Ethiopia.If the Babel account had been an invention by Moses, the Hebrew writer of Genesis, would it have cropped up in the legends of such far-flung national and language groups?Nếu lời tường thuật về Ba-bên là do Môi-se (một người Hê-bơ-rơ tamlinhviet.orgết sách Sáng-thế Ký) bịa đặt thì liệu nó có xuất hiện trong những truyện cổ của các dân và nhóm ngôn ngữ xa xôi đến thế không?And the earliest etamlinhviet.orgdence for it crops up somewhere between 80 and 120, 000 years ago in Africa, when you see obsidian and jasper and other things motamlinhviet.orgng long distances in Ethiopia.Và những bằng chứng về vụ mùa là vào giữa 80 tới 120 ngàn năm trước ở Châu Phi, khi bạn thấy đá vỏ chai, ngọc thạch anh và nhiều thứ khác đã được dịch chuyển từ nơi xa ở Ethiopia.And what we found was that the same six principles that we saw underpinning the miracle of the human immune system actually cropped up again and again, from redundancy through to embeddedness.Và điều chúng ta tìm thấy đó là 6 nguyên tắc tương tự mà chúng ta thấy củng cố sự kì diệu của hệ miễn dịch của cơ thể thật sự lần lượt tiếp tục xuất hiện, từ dư thừa đến thiếu hụt.In this article , we “ll look at some of the methods behind financial forecasts , as well as the actual process and some of the risks that crop up when we seek to predict the future .Trong bài báo này , chúng ta sẽ tìm hiểu một số phương pháp đằng sau những dự báo tài chính , cũng như quy trình trên thực tế và một vài rủi ro bất ngờ xảy ra khi chúng ta tìm cách dự đoán tương lai .Paul Morphy, The Pride and Sorrow of Chess by Datamlinhviet.orgd Lawson, 424 pages; Mckay, 1976 – The only book-length biography of Paul Morphy in English, it corrects numerous historical errors that have cropped up, including Morphy”s score as a child versus Löwenthal.Truy cập 4 tháng 4 năm 2016. Đã định rõ hơn một tham số trong |tiêu đề= và |title= (trợ giúp) Bibliography Paul Morphy, The Pride and Sorrow of Chess by Datamlinhviet.orgd Lawson, 424 pages; Mckay, 1976 – The only book-length biography of Paul Morphy in English, it corrects numerous historical errors that have cropped up, including Morphy”s score as a child versus Löwenthal.By 1996 plantation crops made up only 20% of exports (compared with 93% in 1970), while textiles and garments accounted for 63%.Tới năm 1996, nông nghiệp chỉ còn chiếm 20% xuất khẩu (so với 93% năm 1970), trong khi dệt may đã chiếm tới 63%.Usually , when you use the digital zoom on your phone , you “re blowing up and cropping in on an image to see each pixel up close .Thông thường , khi bạn sử dụng zoom kỹ thuật số trên điện thoại , bạn đang phóng to và cắt cúp ảnh để xem cận cảnh mỗi điểm ảnh .Given that switchgrass contains approximately 18.8 GJ/ODT of biomass, the energy output-to-input ratio for the crop can be up to 20:1.Vậy là cỏ switchgrass có chứa xấp xỉ 18.8 GJ/ODT sinh khối, tỉ lệ đầu vào và ra về mặt năng lượng của cây nó có thể lên đến 20:1.Once fertility has been built up, further crop production preserves the soil from destruction by wind and other forms of erosion.Một khi khả năng sinh sản đã được xây dựng, sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ đất khỏi sự hủy diệt bởi gió và các hình thức khác của sự xói mòn.Recommendations include planting a non-host crop for several years after the infestation, pulling up host crops immediately, particularly before the dodder produces seed, and use of preemergent herbicides such as Dacthal in the spring.Các khuyến cáo bao gồm tamlinhviet.orgệc gieo trồng các loại cây mà tơ hồng không thể ăn bám trong vài năm sau khi bị loại cây này lây nhiễm, nhổ bỏ cây bị lây nhiễm ngay lập tức, cụ thể là trước khi tơ hồng có thể tạo hạt và sử dụng các loại thuốc trừ cỏ dại như Dacthal vào mùa xuân.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button