DỊCH NGHĨA CHÚ ĐẠI BI

tamlinhviet.org - Mỗi câu trong bài bác crúc thay thế cùng với hình hình họa một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần vày Đức Quan Âm Bồ Tát hóa thân.

Bạn đang xem: Dịch nghĩa chú đại bi


>Từng bước thực hành thần Crúc Đại Bi

>Thần chụ Đại Bi nhiệm mầu quan yếu nghĩ bàn

1) Nam Mô Hắt Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da: Bổn định thân Quan-Âm Bồ-Tát hóa hiện nay tướng hành giả chũm chuỗi lễ tụng cầu Bồ-Tát cảm ứng.2) Nam Mô A Rị Da: Quan-Âm hóa hiện nay tướng tay bưng Như-Ý Pháp-Luân. Hành mang y giáo phụng hành.3) Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da: Quán-Âm hóa hiện tướng Quán-Tự-Tại trì chén. Hành đưa tiệm tưởng khiến bọn chúng sinh được trường thọ.4) Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện thân Bất Không Quim Sách Bồ Tát tự giác giác tha, phổ độ bọn chúng sinh.5) Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện tại tướng tụng chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.6) Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da: Quan Âm hóa hiện tại tướng tá Mã-Minch Bồ Tát từ giác giác tha, trường đoản cú đô từ bỏ tha.7) Án: Quan Âm hóa hiện tướng mạo những Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chụ. Chư Phật cửa hàng tưởng chữ Án thành chánh giác.8 ) Tát Bàn Ra Pphân tử Duệ: Quan Âm hóa hiện tướng Tđọng Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ bọn chúng ma.9) Số Đát Na Đát Tỏa: Quan Âm hóa hiện nay tướng mạo Bộ-Lạc Tđọng Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện.10) Nam Mô Tất Cát Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: Quan Âm hiện tại tướng Long Tbọn họ Bồ Tát phù hộ người tu hành, hàng phục toàn bộ ma ân oán.11) Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hiện nay tướng tá Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh.12) Nam Mô Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tại tướng mạo Phật Tkhô nóng Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ bọn chúng sanh an lạc.13) Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế: Quán Âm hiện tướng tá Dương Đầu Thần Vương phù hộ hành mang xa lìa loại ác thú.14) Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: Quan Âm hiện tướng tá Bồ Tát Cam Lộ Vương tay cầm cố cành dương, tay chũm bình ngọc cam lộ độ chúng sanh.15) A Thệ Dựng: Quán Âm hiện tướng mạo Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần gần kề tư phương khuyến thiện nay kết thúc ác.16) Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già: Quán Âm hiện tướng tá Thần Vương Bà Già Bà Đế độ bọn chúng sinh gồm duyên.17) Ma Phạt Đạt Đậu: Quan Âm hiện tại tướng tá Quân Tra Lợi Bồ Tát khía cạnh tất cả ba nhỏ mắt cảm hóa ác nrộng hướng thiện.18) Đát Điệt Tha: Quán Âm hiện tại tướng A La Hán thuyết pháp độ chúng sanh.19) Án A Bà Lô Hê: Quan Âm hiện tại tướng tá Quan Âm Bồ Tát tự bi vô lượng cứu khổ ban vui.20) Lô Ca Đế: Quan Âm hiện nay tướng mạo Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười pmùi hương trái đất độ bay chúng sinh.21) Ca Ra Đế: Quan Âm hiện tướng mạo Đế Thần sống trong mười phương thơm trái đất thường xuyên cứu vớt chúng sanh.22) Di Hê Rị: Quan Âm hóa hiện tướng Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binc độ chúng sinh.23) Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa: Quan Âm dùng trọng tâm nguyện tkhô giòn tịnh, từ bỏ bi vô bổ chạm màn hình độ bạn sống động tu hành.24) Tát Bà Tát Bà: Quan Âm hiện tại thân Bồ Tát Hương Tích điều phục năm phương bọn chúng quỷ theo hầu cứu giúp bọn chúng sanh.25) Ma Ra Ma Ra: Quan Âm hiện nay Bạch Y Bồ Tát tay phương diện cố gắng Nhỏng Ý, tay trái dắt tuỳ nhi khiến bọn chúng sinh được ngôi trường tbọn họ.26) Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: Quan Âm hiện tại tướng Phật A Di Đà khiến cho bọn chúng sinh Khi không còn thân nầy đồng sanh Cực Lạc quốc.27) Cu Lô Cu Lô Yết Mông: Quan Âm hiện tại tướng Bồ Tát Không Thân hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sinh.28) Độ Lô Độ Lô Pphân tử Xà Da Đế: Quan Âm hóa thân Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binch Khổng Tước Vương hàng phục những ma ân oán.29) Ma Ha Pphân tử Xà Da Đế: Quan Âm hóa hiện tại Đại Lực Thiên Tướng tay cố kỉnh Bảo Xử phù trì bọn chúng sinh, tinh tấn tu hành.30) Đà La Đà La: Quan Âm hiện tướng mạo trượng phu tu khổ hạnh khiến bọn chúng sanh phá trừ ngã chấp pháp chấp.31) Địa Rị Ni: Quan Âm hiện tại tướng Sư Tử Vương xét nghiệm tín đồ tụng crúc khiến cho bọn chúng sinh tiêu trừ tai họa.32) Thất Phật Ra Da: Quan Âm hiện tướng mạo Bồ Tát Thích Lịch tay thay Kyên Xử hàng phục những ma với quyến ở trong của chúng.33) Giá Ra Giá Ra: Quan Âm hiện nay thân Bồ tát Tồi Toái tay cầm Kim Luân hóa độ ân oán ma điều phục tùng.34) Mạ Mạ Pphân tử Ma Ra: Quan Âm hiện thân Đại Hàng Ma Klặng Cang tay chũm Klặng Luân phù trì bọn chúng sanh đắt đại cát tường.35) Mục Đế Lệ: Quán Âm hiện nay tướng tá chỏng Phật, Bồ Tát lẹo tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành mang phụng trì bệnh mắc Phật trái.36) Y Hê Y Hê: Quan Âm hiện tại thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng.37) Thất Na Thất Na: Quán Âm hiện thân Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi clỗi Thiên, không khiến tai hại trần gian.38) A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: Quan Âm hiện tại tướng mạo tay cố khiên, tay cụ cung tên kính tụng thần chụ đắc pháp từ bỏ trên.39) Phạt Xa Phạt Xâm: Quan Âm hiện nay thân Kyên ổn Khôi Đại Tướng núm linh thuận thời giáo hóa độ chúng sinh.40) Phật Ra Xá Da: Quan Âm hiện nay tướng tá Phật A Di Đà, bọn chúng sanh tưởng vọng thì hiện nay chi phí tương lai vẫn thấy Phật.41) Hô Lô Hô Lô Ma Ra: Quán Âm Hiện Tướng Bát Sở Thần Vương chắp tay niệm trường đoản cú bi hàng phục bọn chúng ma.

Xem thêm: Definition Of Kênh Rạch Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rạch Trong Tiếng Việt

42) Hô Lô Hô Lô Hê Rị: Quan Âm hiện tại tướng Tứ đọng Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt phát sáng hóa độ nrộng thiên.43) Ta Ra Ta Ra: Quan Âm hóa độ Phổ Đà Sơn hiển linch bất khả bốn nghì, có ý nghĩa sâu sắc Ta-Bà khổ nlỗi núi non hiểm trở.44) Tất Rị Tất Rị: Quán Âm hiện tại tướng mạo từ bỏ bi tay nắm cành dương, tay nắm tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ độ sanh.45) Tô Rô Tô Rô: Quán Âm hóa tướng tá lá cây rụng, bọn chúng sanh nghe giờ được tứ lợi ích: cửa hàng đảnh, đuối thân, tâm vui, không thiếu.46) Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá diện mạo tự bi gần cận trẻ con giáo hóa công dụng bọn chúng sinh.47) Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá A Nan tôn mang tay nạm bình chén bát hóa độ chúng sinh.48) Di Đế Rị Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá Di Lặc Bồ Tát chỉ dạy bọn chúng sanh tu hạnh đại bi, được crộng giác ngộ an nhàn.49) Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tướng Địa Tạng Bồ Tát knhì ngộ chúng sanh thức giấc giác mê chấp, được thoát khổ ác đạo.50) Địa Rị Sắc Ni Na: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Bảo Tràng tay kiết ấn, tay thay Kyên Xoa có tác dụng tiện ích chúng sinh.51) Ba Dạ Ma Na: Quan Âm hiện tại tướng mạo Bảo Klặng Quang Tràng Bồ Tát rứa Bạt Chiết La Xử tác dụng độ sinh.52) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng bố đầu Viên-Tịch Thắng-Nghĩa tác dụng độ sinh.53) Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá tôn giả Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ tiếp nối tất cả pháp.54) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng mạo Bồ Tát Hằng Hà Sa đứng bên trên đầu Long, sử dụng chổ chính giữa cát tường hóa độ chúng sinh.55) Ma Ha Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng tá Bồ Tát Phóng-Quang tay vậy tràng phan báu lợi ích độ sanh.56) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá tôn giả Mục Kiền Liên tay rứa tích trượng, bình chén bát dứt trừ tai ương, cứu giúp độ chúng sanh.57) Tất Đà Du Nghệ: Quan Âm hiện nay Tây Pmùi hương Cực Lạc, toàn bộ clỗi Thiên, Bồ Tát vân tập thính thọ pháp tin vui, hóa độ thập pmùi hương nhơn thiên.58) Thất Bàn Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng tá Thiên Nữ Tự Tại Viên Mãn59) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng mạo tôn giả A-Xà-Na hoan hỷ bưng cao bình chén phát triển trung khu lợi ích độ sanh.60) Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Sơn Hải Huệ tay cụ tìm quà hóa độ thánh-mang Tiểu-quá.61) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng mạo tôn đưa Chiên Đà La quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa độ hóa bọn chúng sanh.62) Ma Ra Na Ra: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Bảo Ấn Vương tay cầm cố búa quà Nlỗi Ý kiểm tra vai trung phong hạnh bọn chúng sanh.63) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tôn đưa Câu Hy La mang giầy cỏ đạp bên trên sóng nước phân phát sinh tiếng hải triều cảnh giác vai trung phong bọn chúng sanh.64) Tất Ra Tăng A Mục Khê Da: Quan Âm hiện tướng tá Bồ Tát Dược Vương tay cố thảo dược trừ bịnh khổ chúng sinh.65) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng mạo Viên Mãn Bồ Tát thân mặc y đỏ chấp tay trọng tâm như ý an lạc chúng sinh.66) Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá Dược Thượng Bồ Tát tay nỗ lực bình ngọc giải trừ tật khổ bọn chúng sanh.67) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn mang Xá Lợi Phất tay thế chơn kinh cứu cánh chiến hạ nghĩa hóa đạo chúng sinh quy Tịnh Độ.68) Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá Thần Hổ gầm, tay cầm búa kiên trì trọng điểm thu phục ma oán.69) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tá chư Thiên Ma Vương tay nỗ lực Xà Thương hóa đạo bọn chúng sinh giải trừ trọng điểm oán thù hận.70) Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện nay tướng Linch Hương Thiên Bồ Tát bưng lư Như Ý độ trì bọn chúng sinh.71) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tá Tán Hoa Thiên Bồ Tát tay vắt bảo liên nngốc cánh thành tích bọn chúng sinh công dụng an nhàn.72) Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng tá Tôn Giả Phú Lâu Na tay bưng bình chén cứu giúp độ chúng sinh lìa tai nạn đáng tiếc.73) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng mạo Bồ Tát Đà La Ni Từ tay bưng trái tươi tía thí độ sinh sống động tu hành rõ pháp tánh không.74) Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ: Quan Âm hiện tại tướng Bồ Tát Tam Ma Tthánh thiện Na kiết già trên bánh xe pháo, tay bưng đèn ngọc sáng mọi pháp giới.75) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tôn mang Đại Ca Diếp tay trái gắng chuỗi, tay mặt nỗ lực thiền đức trượng hướng dẫn chúng sinh tu hành.76) Nam Mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Da: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Hư Không Tạng cầm cố hoa ngồi bên trên đá để cho chúng sanh bền chí tín trung tâm dõng mãnh tinch tấn.77) Nam Mô A Rị Da: Quan Âm hiện tướng mạo Bồ Tát Phổ Hiền kiết già tthánh thiện tọa trên Hương Tượng khiến bọn chúng sanh viên mãn công hạnh.78) Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm vào vai Bồ Tát Văn uống Thù ngồi bên trên sư tử tay chỉ hư không khến chúng sinh knhị ngộ.79) Thước Bàn Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng hoa sen ndở hơi cánh giải trừ chúng sanh ái dung nhan nai lưng hư vọng, thấy trường đoản cú tánh ko.80) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá buông thõng nhì tay giải trừ nhĩ căn tách biệt tkhô giòn nai lưng hư vọng, nghe từ bỏ tánh không.81) Án Tất Điện Đô: Quan Âm hiện tướng mở nhì bàn tay đoạn tỳ căn uống ái nhiễm hương trằn, từ giác tánh ko.82) Mạn Đà Ra: Quan Âm hiện tại tay Đâu La Miên đoạn trừ căn ái lây lan vị nai lưng hỏng vọng, tự giác tánh không.83) Bạt Đà Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tay bưng chén mùi hương giải trừ tsi ái va xúc, khiến cho bọn chúng sanh đoạn thân căn uống xúc è lỗi vọng, từ bỏ giác tánh không.84) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tay cầm tràng phan giải trừ phân minh những pháp, khiến chúng sanh đoạn ý cnạp năng lượng chấp pháp è cổ lỗi vọng, biết từ tánh không.Chú Thích 1: 2007. Kinch Đại Bi Tâm Đà La Ni Xuất Tượng. 1st Ed. NXB Tôn Giáo. TP Hà Nội. – vi.wikipedia.org.84 hình hình họa minh họa Chú Đại Bi
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bình An (ST)