DỰ GIỜ TIẾNG ANH LÀ GÌ

Ngày nhà giáo cả nước 20/11 đã tiếp đây rồi.Bạn sẽ xem: Dự tiếng tiếng anh là gì

Hôm ni hãy cùng FreeTalk English khám phá nhữngtừ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành giáo dục nhé!

Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể dựa vàotừ vựng tiếng Anh chuyên ngành giáo dụctiếp sau đây đểgiới thiệu về nghề giáo bằng tiếng Anh, haykể cho một tín đồ chúng ta quốc tế nào kia về gia sư giỏi ngôi ngôi trường mà các bạn đã/đang/sẽ theo học.

Ngoàitừ bỏ vựng lẻ tẻ về giáo dục, bài viết này đã hỗ trợ nhữngcụm từ giờ đồng hồ Anh về dạy dỗ.

Cụm từ bỏ giờ đồng hồ Anh về giáo dụccũng cócác nhiều từ bỏ đồng nghĩa khácrất có thể sửa chữa thay thế. Cùng tò mò nhé!

Quý Khách đã xem: Dự giờ đồng hồ tiếng anh là gì


Bạn đang xem: Dự giờ tiếng anh là gì

*

Xem thêm: Top 10 Món Ăn Ngon Ở Vinh - Top 20 Nhà Hàng Quán Ăn Ngon Nghệ An

FreeTalk English - Tiếng Anh giao tiếp trực đường. Nói được giờ Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí dấn kiểm soát chuyên môn miễn tổn phí tại:https://tamlinhviet.org/

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/
: cỗ giáo dụcteacher /ˈtiːtʃər /: thầy côClassroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: thầy giáo đứng lớpTrain /treɪn/

Training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo

Student /ˈstjuːdənt/: sinh viênPupil /ˈpjuːpl/: học tập sinhTeacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viênDistance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: huấn luyện tự xaVocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ /: giảng dạy nghềClass management /klæs ˈmænɪdʒmənt /:quản lý lớp họcAcademic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /

Grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /

Results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /

bảng điểm

Certificate /sərˈtɪfɪkət /

Completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /

Graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /

bởi, bệnh chỉ

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấpCredit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /

Credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /

bệnh thành tích

Write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)Professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /:cách tân và phát triển chăm mônDistrict department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn /:phòng giáo dụcTeaching /ˈtiːtʃɪŋ / staff room /stæf ruːm /: phòng ngủ giáo viênDepartment of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: chống đào tạoHall of fame /hɔːl əv feɪm /: chống truyền thốngProvincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:slàm việc giáo dụcEducation inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /:tkhô giòn tra giáo dụcA plethora of sources /ə ˈplɛθərə ɒv ˈsɔːsɪz/:vô số những mối cung cấp bốn liệuAbolish /əˈbɒlɪʃ/, erase /ɪˈreɪz/, eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/: xoá bỏ/ huỷ bỏAccredit /əˈkrɛdɪt/ Accreditation /əˌkrɛdɪˈteɪʃən/: kiểm tra hóa học lượngArray of archived documents /əˈreɪ ɒv ˈɑːkaɪvd ˈdɒkjʊmənts/: một dãy những bốn liệu lưu giữ trữSocialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:thôn hội hóa giáo dụcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / :bửa túc vnạp năng lượng hóaRetìm kiếm report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: report khoa họcCut class /kʌt klæs/ (v): trốn họcPlay truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) :trốn họcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn /: bổ túc văn uống hóaColleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/: Trường cao đẳngCandidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /:Phó Tiến sĩService education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /: Tại chứcPost-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/: nghiên cứu và phân tích sinh37. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/:bài bác họcExercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài xích tậpDrop out (of school) /drɑːp aʊt:học sinh quăng quật họcMark /mɑːrk /; score /skɔː /:chnóng bài bác, chấm thiSyllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): công tác (đưa ra tiết)Curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): lịch trình (khung)Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/,

subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /

cỗ môn

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: công ty nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)Request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: solo xin nghỉ ngơi (học tập, dạy)Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo vănTeaching sida /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy dỗ họcPass (an exam) /pæs/: đỗClass observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờTake /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thiRealia /reɪˈɑːliə /: giáo núm trực quanCourse ware /kɔːrs wer /: giáo trình năng lượng điện tửTutor /tuːtər/: thầy giáo dạy thêm


*

FreeTalk English - Tiếng Anh giao tiếp trực tuyến. Nói được giờ Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí nhận kiểm soát trình độ chuyên môn miễn phí tại:https://tamlinhviet.org/

Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /

Visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/

gia sư thỉnh giảng

Homework /ˈhoʊmwɜːrk /: bài tập về nhàLesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo ánBirth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy knhì sinhConduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểmheadmaster /ˌhedˈmæstər /

headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/

hiệu trưởng

School records /skuːl ˈrekərd/

Academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/

School record book /skuːl ˈrekərd bʊk/

học tập bạ

Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệuPerformance /pərˈfɔːrməns /: học lựcTerm /tɜːrm / (Br)

Semester /sɪˈmestər/ (Am)

học tập kỳ

Teacher training workcửa hàng /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp/

Conference /ˈkɑːnfərəns/

hội thảo chiến lược giáo viên

Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trườngTest /chạy thử /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm traHall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br)

Dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am)

cam kết túc xá

Skill /skɪl/: kỹ năngGraduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệpCertificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phạt bằngBreak / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ ngơi giải lao (giữa giờ)Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ hèExtra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: nước ngoài khóaEnroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /:con số học sinh nhập họcEnrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập họcBest students’ condemo /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /: thi học sinh giỏiUniversity/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinh ĐH, cao đẳngHigh school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi xuất sắc nghiệp THPTFinal exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi giỏi nghiệpObjective demo /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệmSubjective kiểm tra /səbˈdʒektɪv test/: thi tự luậnCandidate /ˈkændɪdət /: thí sinhPractice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hànhPracticum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợpNursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm nonKindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/: chủng loại giáoPrimary /ˈpraɪmeri /

elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /);

primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/

tiểu học

Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /

middle school /ˈmɪdl skuːl /

junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở

Upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/

high school /haɪ skuːl/

secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/

trung học tập phổ thông

Day school /deɪ skuːl/: trường cung cấp trúState school /steɪt skuːl/: trường công lậpBoarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: trường nội trúPrivate school /ˈpraɪvət skuːl/: trường tư thụcFail (an exam) /feɪl /: trượtOptional /ˈɑːpʃənl /: từ chọnElective sầu /ɪˈlektɪv/: từ chọn bắt buộcUniversity /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: Đại họcPh.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /),

doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ

Master /ˈmæstər /: thạc sĩĐối với kết quả học tập:

A: Excellent /ˈɛksələnt/ - giỏi

B: Good /gʊd/ - khá

C: Average /ˈævərɪʤ/ - Trung bình

D: Below average /bɪˈləʊ ˈævərɪʤ/ - mức độ vừa phải yếu

F: Poor/Weak /pʊə/ /wiːk/- yếu

Đối với hạng giỏi nghiệp:

Pass /pæs /: trung bình

Strong pass /strɒŋ pɑːs/: vừa phải khá

Credit /ˈkredɪt/: khá

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: giỏi

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: xuất sắc

Full-time /fʊl-taɪm/ Chính quyPart-time /pɑːt-taɪm/ Vừa có tác dụng vừa họcDistance learning /ˈdɪstəns ˈlɜːnɪŋ/ Học trường đoản cú xaGuided self-learning /ˈgaɪdɪd sɛlf-ˈlɜːnɪŋ/ Tự học tập được đặt theo hướng dẫn

Mong rằng trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành giáo dục giúp đỡ bạn đọc rộng vềngành giáo dụccũng như gồm thêm vào cho mìnhđầy đủ tự vựng, cụm trường đoản cú giờ đồng hồ Anh về giáo dục nhé!

FreeTalk English - Tiếng Anh tiếp xúc trực con đường. Nói được giờ Anh chỉ với sau 63 ngày. Đăng kí dấn chất vấn trình độ chuyên môn miễn phí tại:https://tamlinhviet.org