Hỏi Đáp

Meaning Of ' Hiếu Thảo Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Hiếu Thảo Trong Tiếng Anh

Below are sample sentences containing the word “hiếu thảo” from the Vietnamese – English. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word “hiếu thảo”, or refer to the context using the word “hiếu thảo” in the Vietnamese – English.

Đang xem: Hiếu thảo tiếng anh là gì

1. Chị gái hiếu thảo.

The dutiful sister.

2. Tôi biết cô rất hiếu thảo.

I know you care for your mum.

3. Hãy hiếu thảo với bả, nhóc.

Treat her right, kid.

4. Với một người con hiếu thảo.

With a dutiful son.

5. Ông phụng dưỡng mẫu thân rất hiếu thảo.

Has served the Motherland well.

6. Nhưng hiếu thảo cũng phải xem giới hạn chứ.

But you should do it within your means.

7. Lòng hiếu thảo của ông được mọi người khen ngợi.

A warm welcome awaits everyone.

8. Đó là hành động hiếu thảo, còn bệnh dịch thì tàn độc.

One's an act of kindness, of love, the other of evil.

9. Cậu thật hiếu thảo, đúng là nên về nhà thăm bà ấy.

That's very kind of you to visit her.

10. Cầu cho lòng hiếu thảo của ngài được đền đáp xứng đáng.

May such piety bring blessings upon him.

11. Hãy làm 1 đứa con hiếu thảo khi cha anh vẫn còn sống.

Be a good son to him while he's alive.

12. Tuy nhiên, Giô-sép chắc hẳn không mất đi lòng hiếu thảo đối với Gia-cốp.

However, Joseph had evidently not lost his filial love for Jacob.

Xem thêm: Hồng Kông Là Gì Của Trung Quốc Thế Nào? Anh Trao Lại Hong Kong Cho Trung Quốc Thế Nào

13. Sau khi vua cha bị bắt, Antigonos đã chứng minh mình là người con hiếu thảo.

Following the capture of his father, Antigonus proved himself a dutiful son.

14. Hình như anh thường phải chọn giữa việc là người chồng tốt hay người con hiếu thảo”.

It seemed as if he constantly had to choose between being a good husband and being a good son.”

15. Phải hiếu thảo với cha mẹ: Hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12)

Honor your parents: Honor your father and your mother (Exodus 20:12)

16. 3 Như một câu ngạn ngữ Trung Quốc xưa nói “trong một trăm đức hạnh, lòng hiếu thảo đứng đầu”.

3 As an old Chinese saying puts it, Among a hundred virtues, filial piety is the foremost.

17. Trong triết học Nho giáo, lòng hiếu thảo là một đức tính tôn trọng cha mẹ và tổ tiên của mình.

In Confucian philosophy, filial piety is a virtue of respect for one's parents and ancestors.

18. Cậu thích leo trèo, khám phá các bức tường và thành lũy của lâu đài; cậu hiếu thảo và biết suy nghĩ.

He enjoys climbing and exploring the walls and ramparts of the castle; he is also dutiful and tough-minded.

19. Tuy nhiên, theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, con cái vẫn phải hiếu thảo với cha mẹ dù đã trưởng thành.

Still, the divine guidance to honor one’s father and mother comes with no time limit.

20. Tôi cố làm người con hiếu thảo cho đến lúc ông qua đời, và tôi nghĩ là ông chấp nhận tôi như thế”.

I tried to be a good son to the end, and I think he accepted me as that.”

21. Một huyền thoại cũ đã nói rằng Gim đã được tái sinh vì những hành động hiếu thảo của mình trong cuộc sống trước kia.

An old legend stated that Kim was reincarnated for his filial acts in his previous life.

22. Anh Luis ở Tây Ban Nha cho biết: “Vợ tôi cảm thấy nếu không sống gần cha mẹ, cô ấy không còn là người con hiếu thảo”.

“My wife felt that if we didn’t live near her parents, she would be disloyal to them,” says a husband in Spain named Luis.

23. Mặc dù cấm thực hành nhiều lần, các con trai được xếp là “người con hiếu thảo” trong các hồ sơ chính thức và không chính thức.

Despite banning the practice several times, the sons were classified as “dutiful sons” in official and unofficial records.

24. Để thúc đẩy đạo đức Khổng giáo, mỗi năm triều đình tôn vinh nhiều người đàn ông và phụ nữ được biết đến với lòng hiếu thảo và trinh tiết của họ.

To promote Confucian morality, the court each year honored many men and women who were known for their filial piety and chastity.

25. Lòng hiếu thảo được coi là một đức tính quan trọng trong văn hóa Trung Hoa và vùng văn hóa Đông Á, và là mối quan tâm chính của một số lượng lớn những câu chuyện kể.

Filial piety is considered a key virtue in Chinese and other East Asian cultures, and it is the main subject of a large number of stories.

26. Trọng tâm cho Tháng âm hồn là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, nơi mà theo truyền thống hiếu thảo của con cháu đối với tổ tiên của họ kéo dài ngay cả sau khi tổ tiên đã qua đời.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Gạo Topokki – Cách Làm Bánh Gạo Cay Hàn Quốc Siêu Hấp Dẫn

Intrinsic to the Ghost Month is ancestor worship, where traditionally the filial piety of descendants extends to their ancestors even after their deaths.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button