Kinh Duược Sư

LỄ PHẬT

* Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá,Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo(1 lạy).

Đang xem: Kinh duược sư

* Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư LợiBồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội ThượngPhật Bồ Tát (1 lạy).

* Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đông phương Giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến ChiếuBồ tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát, Cứu Thoát Bồ tát, Dược Sư hội thượngPhật Bồ tát (1 lạy).

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới ba ngàn

Quan Âm cam lộ cứu trần gian

Trời người trong sạch vào pháp giới

Lửa đỏ làm nên đóa sen vàng.

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Đà la ni của tâm đại bi vô ngại:

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Nguyện theo Bồ tát Quan Âm, vì Ngài có đủ sức mạnh của tâm đại bi. Conxin quy y với đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. Vì Ngài có đủ thần lựcnên gọi là Đấng toàn năng.

Con xin trì tụng thần chú củaNgài. Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thùthắng, vì nó làm cho ác ma không thể tới gần; thật là linh nghiệm vì nó có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luânhồi.

Hãy tụng Thần chú như sau: Cúixin Đấng sáng chói, Đấng có trí tuệ sáng chói, Đấng siêu thoát thế gian, Bậc sưtử vương, Bậc Bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơnngôn, làm cho chơn ngôn linh nghiệm.

Đấng tối thắng, hỡi Đấng tốithắng! Xin Ngài làm cho thần chú linh nghiệm.

Đấng đại tự tại! Xin Ngài pháthuy sức mạnh thần thông tự tại. Xin Ngài phát huy sức mạnh đại tự tại.

Đấng không ô nhiễm, Đấng xa rờitrần cấu, Đấng có thân hình không ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.

Đấng tự tại trong đời! Xin Ngàitrừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngu si tham ái, trừ sạch phiền nãonhiễm ô.

Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuấthiện, tiến lên, hãy tiến lên.

Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm chochúng sanh giác ngộ.

Đấng có đầy đủ lòng từ! Chúng conmuốn được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, mọi điều mongước đều được thành tựu.

Bậc thành tựu đệ nhất! Xin bancho con thiền định an vui, sức mạnh vô cùng.

Đấng thành tựu vĩ đại! Người mặcgiáp đen, mình choàng da hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm kim cang, tay cầm pháploa giác ngộ mọi người, tay cầm tích trượng chiến đấu và cũng chiến thắng, bêntả thì có mãnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui, hạnhphúc.

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Con xin quy y Bồ tát Quan Âm, tất cả ước mơ đều được thành tựu.

Thật linh nghiệm, thần chú thậtlinh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thật là linh nghiệm.

NAM MÔ ĐẠIBI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦNCHÚ

Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phậtnói pháp thanh tịnh vi diệu.

Này Hư không! Hãy uống cạn tất cảhọa tai, hãy làm sạch tất cả họa tai.

Này Sức nóng! Hãy phát hỏa, pháthỏa thiêu đốt tất cả họa tai, đốt sạch tai họa.

Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuấthiện để tiêu trừ họa tai đen tối, làm cho bầu trời trong sáng, an lành, thật anlành.

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén gỗ chiên đàn

Khói thơm ngào ngạt khắp trần gian

Ba ngàn thế giới đều thanh tịnh

Mười phương chư Phật hiện thân vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

KHAI KINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Kính lạy Đức Thế Tôn

Quy mạng mười phương Phật

Con nay phát đại nguyện

Thọ trì kinh Dược Sư

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ tam đồ

Nếu có kẻ thấy nghe

Đều phát tâm Bồ đề

Khi mãn Báo thân này

Sanh vào các Tịnh độ.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DƯỢC SƯLƯU LY QUANGVƯƠNG NHƯ LAIBỔNNGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tôi nghe như vầy, một thuở nọ ĐứcPhật châu du giáo hóa đến thành Quảng Nghiêm dưới cây tiếng nhạc, cùng với támngàn Tỳ kheo, ba vạn sáu ngàn Bồ tát, bát bộ Thiên long, người với quỷ thần, Bàla môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần cung kính thỉnh Phật thuyết pháp.

Bấy giờ Văn Thù Bồ tát nương Phậtthần lực, quỳ gối chắp tay, hướng Phật, bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Cúi xinnói rõ danh hiệu, bổn nguyện, công đức thù thắng của các Đức Phật, để cho mọingười theo đó tu hành, được sanh công đức và nêu gương tốt cho chúng đời sau”.

Đức Phật liền bảo: “Hay thay, haythay, Văn Thù Sư Lợi! Ông muốn Ta nói danh hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phậtcho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn được bình an trong đời Tượng pháp. Ông nên lóng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói”.

Văn Thù Sư Lợi Bồ tát bạch rằng:”Chúng con muốn nghe. Cúi xin Thế Tôn mở lòng chỉ giáo”.

Đức Phật liền bảo: “Này Văn ThùSư Lợi, từ đây hướng đến phương Đông cách mười muôn ức cõi nước chư Phật có mộtthế giới tên là Tịnh Lưu Ly; Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly QuangVương Như Lai. Mọi người tôn kính, vì Ngài biết rõ thật tướng các pháp, giảiđược mọi việc xảy ra trong đời và vượt khó khăn, làm Thầy Trời người, là bậctôn quý. Khi còn tu hạnh Bồ tát, có phát Mười hai Đại nguyện khiến cho hữu tìnhcầu chi được nấy.

THỨ NHỨT: Ta nguyện đờisau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, hào quang của Ta chiếu khắp vô lượng vô biênthế giới, khiến chúng hữu tình thấy ánh quang này, thân tâm thanh tịnh, đủtướng trượng phu, siêng tu Lục độ, rời biển trần khổ, vào chốn Niết Bàn.

THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, thân Ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạchhoàn toàn, hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương. Các chúng hữu tình ở nơităm tối cũng thấy thân Ta và được an lành, tùy tâm mãn nguyện.

THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, dùng trí phương tiện dạy chúng hữu tình khiến tin lẫn nhau,làm cho dân giàu nước mạnh.

THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, nếu có hữu tình tu theo tà đạo, thì Ta khiến họ trở vềchánh đạo. Nếu theo nhị thừa, thì Ta khiến họ cầu Vô thượng giác.

THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, nếu có hữu tình ở trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh,thì Ta khiến họ đầy đủ Tam tụ tịnh giới. Nếu ai hủy phạm mà nghe danh Ta, tâm liền thanh tịnh, không đọa ácđạo.

THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, nếu có hữu tình thân hình hèn hạ, không đủ sáu căn, xấuxí, khờ khạo, tai điếc, mắt mù, nói năng ngọng liệu, tay chân tật nguyền, láchủi, điên cuồng, chịu nhiều khổ não. Nghe được danh Ta, liền được khỏi bệnh,thân hình đoan chánh, trí huệ sáng suốt.

Xem thêm: Cuộc Sống Ở Nha Trang – Sống Ở Nha Trang, Vũng Tàu Hay Đà Nẵng Thích Hơn

THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, nếu có hữu tình mang bệnh hiểm nghèo, không người cứuchữa, không chỗ cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ. Nghe được danh Ta, liền được khỏibệnh, thân tâm thanh tịnh, quyến thuộc sum vầy.

THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, nếu có hữu tình mang thân phụ nữ chịu nhiều đau khổ,muốn cầu ra khỏi, nghe được danh Ta, thân tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu,tiến đến Vô thượng Bồ đề.

THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, nếu có hữu tình sa vào lưới ma, tà giáo ràng buộc, Tadùng phương tiện khai thị cho họ, khiến khỏi đường mê, tu hạnh Bồ tát, chứngquả Vô thượng Bồ đề.

THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, nếu có hữu tình do vì vô minh phạm phải sai lầm, nên bịgiam cầm, chịu nhiều đau khổ. Nghe được danh Ta, tất cả khổ ấy liền được tiêutrừ.

THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyệnđời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, nếu có người nào nghèo cùng, đói khát, vìcầu thức ăn mà tạo nghiệp ác. Nghe được danh Ta, chuyên lòng thọ trì, thì Ta khiếnhọ có đủ vật thực và dạy pháp Phật, khiến cho họ được Vô thượng Bồ đề.

THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyệnđời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, nếu có người nào nghèo cùng hèn hạ, khôngcó áo mặc, muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh dãi dầu. Nghe được danh Ta, chuyên lòngthọ trì, thì Ta khiến họ có đủ đồ dùng, y phục tốt đẹp, của báu dư thừa.

“Lại này Văn Thù Sư Lợi! Công đứccủa Phật Dược Sư không thể nghĩ bàn. Vì thế các ông nên khuyên chúng sanhnguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bằng lưu ly, cây báuthẳng hàng cũng như Tịnh Độ của Phật Di Đà, là nơi hội ngộ của nhiều Bồ tátNhứt sanh bổ xứ, dưới sự hướng dẫn của hai Bồ tát Nhựt Quang Biến Chiếu, NguyệtQuang Biến Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.

“Văn Thù Sư Lợi! Ở thế giới nàylại có nhiều người không biết lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu hẳn đức tin,không ưa bố thí, tham lam, íchkỷ, cướp đoạt của người. Saukhi qua đời, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ sở, nhớ niệm danh hiệu của PhậtDược Sư, sanh lại làm người. Nhờ công đức ấy, nhớ khổ ngạ quỷ, nên hành bố thí,giúp kẻ nghèo cùng, tăng trưởng thiện căn, tu Bồ tát pháp.

“Lại nữa, trong đời ngũ trược, cókẻ phá giới, làm mất chánh kiến, khen mình, chê người, tôn thờ ác quỷ, làm bạnvới ma, khi chết lại sa ác đạo. Nếu nghe danh hiệu của Phật Dược Sư, liền khỏiđường mê, bờ giác quay về, xuất gia học đạo, kính thờ Tam Bảo, học rộng nghenhiều, thành tựu Lục độ cao siêu, chóng lên bờ giác.

“Ở trường hợp khác, nếu bị kẻ ácnhờ cậy quỷ thần, hoặc là phù thủy, yếm đối trù ẻo, khổ sở vô cùng. Nếu tụngDược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung dữ cũng phải hiền lành và phát lòngthành quy y Tam Bảo.

“Nếu có Phật tử tu theo Tịnh độpháp môn, nhưng chưa quyết tâm, đến lúc mạng chung mà nghe danh xưng NAM MÔDƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng sẽ được Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán Thế ÂmBồ tát, Đắc Đại Thế Bồ tát, Vô Tận Ý Bồ tát, Bảo Đàn Hoa Bồ tát, Dương Vương Bồtát, Dược Thượng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, từ khắp mười phương chỉ lối đưa đườngđến ao Thất bảo, sanh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đờihưởng phước. Tuổi trời khi hết, sanh lại làm nhân gian, làm Chuyển luân vương,được người tôn kính. Bốn phương yên tĩnh, không có ác ma, khuyến hóa mọi nhàsiêng tu thập thiện, ba nghiệp thanh tịnh, đủ tướng trượng phu.

“Lại này Văn Thù Sư Lợi! Sau khi thành đạo, Đức Phật Dược Sư pháttâm đại từ, liền vào Chánh định, hóa Phật trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, khiến cho bacõi bốn loài không còn những bệnh quái ác. Nếu chư Bồ tát sanh ở đời sau, gặpbệnh nan y, nên trì chú này vào bát nước sạch, không có vi trùng, cho bệnh nhândùng, liền được khỏe mạnh. Bồ tát đa hạnh làm thuốc cứu người, phước nhiều vôlượng, hiện đời được người kính trọng; chết lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, sẽ thành Vô thượngChánh giác”.

Bấy giờ Văn Thù Bồ tát xin Phậttruyền bá kinh này, giải ách trừ tai, cứu đời mở đạo.

Đức Phật lại bảo: “Nếu có ngườinào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy tượng của Phật Dược Sư để trêntòa cao, rải hoa dâng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ tâm thanh tịnh, không giận,không buồn, thương xót chúng sanh, khởi tâm cứu hộ. Luôn nhớ bổn nguyện côngđức của Phật Dược Sư, đọc tụng, suy tư, dạy người làm phước, thì được công đứckhông thể nghĩ bàn.

“Nếu ở thế gian, vượt núi băngngàn, luôn gặp tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan lại hành hình, dưới biển cákình, trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã khắp nơi, hết đường chạy thoát. Nhờ có căn lành đời trước, nênnhớ danh hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm thọ trì, tất cảtội này theo đây tan mất.

“Nếu có Phật tử lỡ phạm cấm giới,sợ đọa tam đồ, kính trọng tôn thờ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Nhờ côngđức này, khỏi đường sanh tử.

“Nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh,sức lực tiêu tan, tưởng chừng phải chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danhhiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, liền hết khổ đau, hạ sanh maulẹ, mẹ con bình an”.

Phật hỏi A Nan có tin việc ấy? A Nan đứng dậy mà bạch Phật rằng: “Mặt trăng nóng lên, mặttrời lạnh lại, lời nói Như Lai không bao giờ sai. Nhưng chúng đời sau tánh haytự cao, không tin lời Phật, sẽ bị đọa lạc ở chốn tam đồ”.

Bấy giờ, trong chúng hội này cómột Bồ tát tên là Cứu Thoát quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng: “Bạch Đức ThếTôn! Sau khi Như Lai diệt độ, những người đau khổ, bệnh nặng, ốm gầy; bà con, bạn bè hết lòng cứu chữa,mà vẫn không khỏi, lại thấy sứ giả Diêm Ma sau khi kiểm tra đưa hồn về địa phủđang chờ xét xử. Nếu có Phật tử vì người bệnh này, rước đủ bảy Thầy, treo phantục mạng, hết lòng cầu nguyện Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Thần thức người này có thể trở lại,nhớ rõ mọi việc ở chốn âm ty; cho nên từ đây siêng năng tu phước, dẫu sanhtrong đời ngũ trược mà vẫn an lành”.

Bấy giờ, A Nan muốn hiểu rõ ràngvề đèn cứu mạng cùng với thầnphan, làm sao giải oan cho người đã chết.

Cứu Thoát Bồ tát bạch Đức A Nan,ở trong thế gian nếu có kẻ bệnh, muốn được bình an, tất cả người thân phải giữtám phần trai giới, mở kho bố thí, cúng dường chúng Tăng, lập đàn treo phan tụcmạng trước bảy hình tượng của Phật Dược Sư, bốn mươi chín ngày đêm đốt đèn bổnmạng. Chư Tăng cầu nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Làm đủviệc ấy, bệnh khổ tiêu trừ.

Bấy giờ, A Nan nói mạng đã hết,làm sao không chết, mà được sống thêm?

Cứu Thoát Bồ tát thưa liền: “ThếTôn có dạy chín loại hoạnh hồn, cho nên ta khuyên làm phan và đèn tục mạng, đểkhỏi tai nạn, được sống lâu dài. Chín thứ hoạnh này thật chưa hết số, nhưng vìquá khổ, nên phải chết oan.

“Thứ nhứt, người bệnh không đủthuốc thang, không người chăm sóc, bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Thứhai, những kẻ chơi bời, đam mê tửu sắc. Thứ ba, bị bắt, bị xử tử hình. Thứ tư,chết chìm. Thứ năm, chết cháy. Sáu, bị ác thú. Thứ bảy, rơi từ trên cao. Tám,bị khổ đau vì lầm thuốc độc. Thứ chín, mai một vì thiếu thức ăn, phải bị chếtoan, nên làm hoạnh tử.

“Lại nữa A Nan! Ở trên thế gianthường làm việc ác, Diêm vương xử phạt, nên giảm tuổi đời. Ta khuyên các ngườiphóng sanh, tu phước, để được thọ mạng lâu dài”.

Bấy giờ, trong chúng hội này,mười hai Dược Xoa đại tướng cùng với thần binh, tất cả phát tâm quy y Tam Bảovà nguyện vì đạo, cứu giúp người đời. Bất cứ nơi nào kinh này lưu bố, quyếtlòng ủng hộ người trì kinh này thoát khỏi nạn tai, cầu chi được nấy. Và tronglúc ấy, dùng chỉ năm màu gút tên ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, ước nguyệnđầy đủ, mới tháo dây ra. Tên của chúng ta là Cung Tỳ La đại tướng, Phạt ChiếtLa đại tướng, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng, Át Nể La đại tướng, SanĐể La đại tướng, Nhơn Đạt La đại tướng, Ba Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng,Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng thường ở Tabà.

Đức Phật Thích Ca liền khen mườihai Dược Xoa đại tướng cùng với thần binh cứu khổ độ sinh, đền ơn chư Phật.

A Nan lại bạch: “Kinh gọi tên gì, làm sao thọ trì, xin Phật chỉ bảo?”.

Thế Tôn dạy rõ kinh gọi Dược SưLưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, hay Thập Nhị Thần Tướng NhiêuÍch Hữu Tình Kết Nguyện Thần Chú, cũng gọi Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, mà thọ trì.

Phật nói lời này, chư đại Bồ tát,bát bộ Thiên long, tất cả thế gian, Đại đức A Nan, tám ngàn Thánh Tăng đều rấtvui mừng, tín thọ phụng hành.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠNNGÔN

Nam mô bạt già phạt đế bệ sát xả,lủ rô thích lưu ly bác lặt bà hắc ra xà giả. Đát tha yết đa gia a ra ha đế tammiệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả, tam mộtyết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết

Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính

Đối trước Phật đài, cầu xin giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật

Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Mười hai thần tướng đại Dược Xoa

Trợ tuyên Chánh pháp tại Ta bà

Thiên long Bát bộ đều tùy hỷ

Tà ma ngoại đạo phải tránh xa

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,đêm ngày sáu thời đều an lành. Xin nguyện Từ bi thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,đêm ngày sáu thời đều an lành. Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ.

Xem thêm: Tinh Thần Tập Thể Là Gì ? Ý Nghĩa Của Tính Đoàn Kết Tinh Thần Đồng Đội

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,đêm ngày sáu thời đều an lành. Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

TAM QUY

* Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả,phát lòng vô thượng (1 lạy)

* Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng,trí huệ như biển. (1 lạy)

* Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh,thống lý đạichúng, tất cả không ngại (1 lạy)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button