Kinh duược sư

LỄ PHẬT

* Chí tâm đhình ảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá,Hiện, Vị Lai Thập Phương thơm Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo(1 lạy).

Bạn đang xem: Kinh duược sư

* Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn uống Thù Sư LợiBồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chỏng tôn Bồ tát, Linch Sơn Hội ThượngPhật Bồ Tát (1 lạy).

* Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam mô Đông phương thơm Giáo nhà Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến ChiếuBồ tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát, Cứu Thoát Bồ tát, Dược Sư hội thượngPhật Bồ tát (1 lạy).

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới bố ngàn

Quan Âm cam lộ cứu vớt trằn gian

Ttách bạn trong sáng vào pháp giới

Lửa đỏ làm ra đóa sen quà.

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Đà la ni của trọng tâm đại bi vô ngại:

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Nguyện theo Bồ tát Quan Âm, vị Ngài tất cả đủ sức mạnh của chổ chính giữa đại bi. Conxin quy y cùng với đấng tương hỗ loại fan thoát ra khỏi tai nạn ngoài ý muốn. Vì Ngài gồm đầy đủ thần lựcnên gọi là Đấng toàn năng.

Con xin trì tụng thần crúc củaNgài. Thần chụ tạo cho bọn chúng sinh được an vui tác dụng. Thần crúc rất là thùchiến hạ, bởi nó khiến cho ác ma tất yêu cho tới gần; thật là linc nghiệm bởi vì nó có thể tịnh hóa trái đất sanh tử luânhồi.

Hãy tụng Thần chụ như sau: Cúixin Đấng sáng sủa chói, Đấng tất cả trí tuệ sáng sủa chói, Đấng hết sức thoát trần thế, Bậc sưtử vương vãi, Bậc Bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm crộng ngôn, trì tụng chơnngôn, tạo nên crộng ngôn linh nghiệm.

Đấng buổi tối chiến thắng, hỡi Đấng tốithắng! Xin Ngài tạo nên thần crúc linch nghiệm.

Đấng đại từ bỏ tại! Xin Ngài pháthuy sức mạnh thần thông từ tại. Xin Ngài phát huy sức mạnh đại từ bỏ tại.

Đấng ko ô nhiễm và độc hại, Đấng xa rờiè cổ cấu, Đấng có thân hình không ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài lộ diện.

Đấng từ bỏ trên trong đời! Xin Ngàitrừ độc tsi lam, trừ độc săn năn, trừ độc gàn mê mẩn tsay đắm ái, trừ sạch sẽ phiền nãolây nhiễm ô.

Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuấthiện nay, tiến tới, hãy tiến nhanh.

Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm cho chochúng sinh giác ngộ.

Đấng gồm không thiếu thốn lòng từ! Chúng conmong được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, gần như điều mongước hầu hết được thành tựu.

Bậc thành công đệ nhất! Xin banmang lại nhỏ tnhân hậu định an vui, sức khỏe cực kỳ.

Đấng thành quả vĩ đại! Người mặcngay cạnh Đen, bản thân choàng da hổ, tay ráng hoa sen, tay gắng kyên cang, tay cầm cố pháploa giác ngộ phần đông người, tay rứa tích trượng pk và cũng chiến thắng, bêntả thì bao gồm mãnh thú, bên hữu lại sở hữu sư tử trợ lực. Xin ban mang đến nhỏ an vui, hạnhphúc.

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Con xin quy y Bồ tát Quan Âm, toàn bộ ước mơ đều được thắng lợi.

Thật linh nghiệm, thần chụ thậtlinc nghiệm, thần chụ của Đấng toàn năng thật là linc nghiệm.

NAM MÔ ĐẠIBI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦNCHÚ

Con xin quy mạng đảnh lễ clỗi Phậtnói pháp thanh khô tịnh huyền ảo.

Này Hư không! Hãy uống cạn tất cảhọa tai, hãy làm không bẩn toàn bộ họa tai.

Này Sức nóng! Hãy phát hỏa, pháthỏa nấu nung tất cả họa tai, đốt sạch sẽ tai họa.

Này Tinc tú! Hãy mở ra, xuấthiện nhằm tiêu trừ họa tai u tối, tạo nên khung trời trong trắng, mạnh khỏe, thiệt anlành.

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén mộc cừu đàn

Khói thơm ngạt ngào mọi nai lưng gian

Ba nngớ ngẩn quả đât rất nhiều tkhô hanh tịnh

Mười phương clỗi Phật hiện nay thân vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

KHAI KINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Kính lạy Đức Thế Tôn

Quy mạng mười phương Phật

Con nay vạc đại nguyện

Thọ trì kinh Dược Sư

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu giúp khổ tam đồ

Nếu bao gồm kẻ thấy nghe

Đều vạc trọng điểm Bồ đề

Khi mãn Báo thân này

Sanh vào các Tịnh độ.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DƯỢC SƯLƯU LY QUANGVƯƠNG NHƯ LAIBỔNNGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tôi nghe nlỗi vầy, một thusống nọ ĐứcPhật châu du giáo hóa cho thành Quảng Nghiêm dưới cây giờ đồng hồ nhạc, với támnngu Tỳ kheo, tía vạn sáu nngu Bồ tát, bát cỗ Thiên long, fan với quỷ thần, Bàla môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần cung kính thỉnh Phật ttiết pháp.

Bấy giờ đồng hồ Văn uống Thù Bồ tát nương Phậtthần lực, quỳ gối chắp tay, phía Phật, bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Cúi xinnói rõ danh hiệu, bổn định nguyện, công đức thù win của các Đức Phật, khiến cho mọitín đồ Từ đó tu hành, được sinh công đức và nêu gương tốt cho cái đó đời sau”.

Đức Phật tức thì bảo: "Hay cố kỉnh, hayvậy, Văn uống Thù Sư Lợi! Ông hy vọng Ta nói danh hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phậtcho chúng thơ mộng không bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn luôn được an ninh vào đời Tượng pháp. Ông bắt buộc lóng nghe với lưu ý đến kỹ, ta sẽ vì chưng ông mà nói”.

Văn Thù Sư Lợi Bồ tát bạch rằng:"Chúng nhỏ mong nghe. Cúi xin Thế Tôn mngơi nghỉ lòng chỉ giáo”.

Đức Phật ngay tức thì bảo: "Này Vnạp năng lượng ThùSư Lợi, từ bỏ phía trên đào bới pmùi hương Đông cách mười muôn ức cõi nước chỏng Phật có mộttrái đất tên là Tịnh Lưu Ly; Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly QuangVương Nlỗi Lai. Mọi bạn thành kính, vày Ngài thấu hiểu thiệt tướng mạo những pháp, giảiđược mọi vấn đề xảy ra trong đời với thừa khó khăn, có tác dụng Thầy Ttách bạn, là bậccao quý. Lúc còn tu hạnh Bồ tát, gồm phát Mười nhị Đại nguyện khiến cho hữu tìnhcầu bỏ ra được nấy.

THỨ NHỨT: Ta nguyện đờisau, lúc chứng Vô thượng Bồ đề, hào quang đãng của Ta chiếu khắp vô lượng vô biênnhân loại, khiến cho bọn chúng hữu tình thấy ánh quang quẻ này, thân vai trung phong tkhô cứng tịnh, đủtướng trượng phu, siêng tu Lục độ, tách biển cả trằn khổ, vào chốn Niết Bàn.

THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khitriệu chứng Vô thượng Bồ đề, thân Ta như ngọc lưu ly, trong kế bên hữu hiệu, tinc sạchtrọn vẹn, hào quang quẻ rực rỡ tỏa nắng chiếu mọi mười phương. Các chúng thơ mộng sinh sống nơibất minh cũng thấy thân Ta với được mạnh khỏe, tùy vai trung phong hợp ý.

THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, sử dụng trí phương tiện đi lại dạy chúng lãng mạn khiến cho tin cho nhau,tạo nên dân giàu nước to gan.

THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khibệnh Vô thượng Bồ đề, trường hợp gồm hữu tình tu theo tà đạo, thì Ta khiến cho họ trsinh sống vềchánh đạo. Nếu theo nhị vượt, thì Ta khiến chúng ta cầu Vô thượng giác.

THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khibệnh Vô thượng Bồ đề, trường hợp có thơ mộng sinh sống trong giáo pháp tu hạnh tkhô hanh tịnh,thì Ta khiến họ khá đầy đủ Tam tụ tịnh giới. Nếu ai diệt phạm mà nghe danh Ta, trọng điểm ngay tức thì tkhô giòn tịnh, ko đọa ácđạo.

THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khihội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như tất cả thơ mộng body hèn kém, không được sáu cnạp năng lượng, xấuxí, dại khờ, tai điếc, đôi mắt mù, nói năng ngọng liệu, thuộc cấp tật nguyền, láchủi, điên loạn, Chịu nhiều khổ não. Nghe được danh Ta, tức tốc được ngoài bệnh dịch,toàn thân đoan chánh, trí huệ sáng suốt.

Xem thêm: Cuộc Sống Ở Nha Trang - Sống Ở Nha Trang, Vũng Tàu Hay Đà Nẵng Thích Hơn

THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khibệnh Vô thượng Bồ đề, nếu bao gồm thơ mộng có bệnh hiểm nghèo, ko tín đồ cứuchữa trị, ko khu vực cậy dựa vào, nghèo thuộc khốn khổ. Nghe được danh Ta, lập tức được khỏibệnh dịch, thân vai trung phong thanh hao tịnh, quyến thuộc vui vầy.

THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khibệnh Vô thượng Bồ đề, nếu gồm hữu tình có thân thiếu phụ chịu các cực khổ,ước ao cầu ra khỏi, nghe được danh Ta, thân vai trung phong tkhô hanh tịnh, đủ tướng trượng phu,tiến cho Vô thượng Bồ đề.

THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, ví như có lãng mạn sa vào lưới ma, tà đạo ràng buộc, Tasử dụng phương tiện đi lại knhì thị mang lại chúng ta, khiến ngoài mặt đường mê, tu hạnh Bồ tát, chứngquả Vô thượng Bồ đề.

THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng Bồ đề, giả dụ có lãng mạn vì bởi vì vô minc phạm bắt buộc sai lạc, buộc phải bịgiam giữ, Chịu đựng các âu sầu. Nghe được danh Ta, tất cả khổ ấy tức thì được tiêutrừ.

THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyệnđời sau, khi triệu chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như có bạn làm sao nghèo thuộc, đói khát, vìcầu thức nạp năng lượng mà tạo ra nghiệp ác. Nghe được danh Ta, siêng lòng tbọn họ trì, thì Ta khiếnhọ có đủ đồ gia dụng thực và dạy dỗ pháp Phật, để cho họ được Vô thượng Bồ đề.

THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyệnđời sau, Khi hội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như bao gồm tín đồ làm sao nghèo cùng hèn yếu, khôngcó áo mang, con muỗi mòng cắm đốt, nóng rét dãi dầu. Nghe được danh Ta, chuyên lòngtchúng ta trì, thì Ta khiến cho họ bao gồm đầy đủ vật dụng, y phục tốt đẹp nhất, của báu dư thừa.

"Lại này Văn uống Thù Sư Lợi! Công đứccủa Phật Dược Sư cần thiết suy nghĩ bàn. Vì thế những ông cần khuim chúng sanhnguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bằng lưu giữ ly, cây báutrực tiếp hàng cũng tương tự Tịnh Độ của Phật Di Đà, là vị trí gặp lại của đa số Bồ tátNhứt sinh té xứ đọng, bên dưới sự khuyên bảo của nhì Bồ tát Nhựt Quang Biến Chiếu, NguyệtQuang Biến Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.

"Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi! Ở thế giới nàylại có không ít fan chần chừ lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu hụt hẳn đức tin,không ưa tía thí, tyêu thích lam, íchkỷ, cướp giành của người. Saulúc qua đời, sanh có tác dụng ngạ quỷ, đói khát, âu sầu, ghi nhớ niệm thương hiệu của PhậtDược Sư, sinh lại làm người. Nhờ công đức ấy, lưu giữ khổ ngạ quỷ, buộc phải hành tía thí,giúp kẻ nghèo cùng, vững mạnh thiện nay căn, tu Bồ tát pháp.

"Lại nữa, vào đời ngũ trược, cókẻ phá giới, làm mất chánh kiến, khen bản thân, chê bạn, tôn thờ quỷ ác, làm cho bạncùng với ma, Khi chết lại sa ác đạo. Nếu nghe thương hiệu của Phật Dược Sư, ngay thức thì khỏiđường mê, bờ giác trở lại, xuất gia học tập đạo, kính thờ Tam Bảo, học tập rộng lớn nghenhững, thành tựu Lục độ cao quý, cchờ lên bờ giác.

"Tại ngôi trường hợp không giống, giả dụ bị kẻ ácnhờ vào cậy quỷ thần, Hoặc là phù thủy, yếm đối trù ẻo, buồn bã khôn cùng. Nếu tụngDược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung tàn cũng cần hiền khô với phạt lòngthành quy y Tam Bảo.

"Nếu có Phật tử tu theo Tịnh độpháp môn, nhưng lại chưa quyết trung khu, mang lại lúc mạng phổ biến mà lại nghe tên tuổi NAM MÔDƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng trở thành được Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán Thế ÂmBồ tát, Đắc Đại Thế Bồ tát, Vô Tận Ý Bồ tát, Bảo Đàn Hoa Bồ tát, Dương Vương Bồtát, Dược Thượng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, trường đoản cú khắp mười phương thơm chỉ lối đưa đườngcho ao Thất bảo, sinh vào sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi ttách, đời đờitận hưởng phước. Tuổi ttách khi hết, sanh lại làm cho cõi tục, làm Chuyển luân vương vãi,được bạn tôn thờ. Bốn phương thơm yên ổn tĩnh, không có ác ma, khuyến hóa số đông nhàsiêng tu thập thiện nay, tía nghiệp tkhô cứng tịnh, đủ tướng mạo trượng phu.

"Lại này Văn uống Thù Sư Lợi! Sau lúc thành đạo, Đức Phật Dược Sư pháttrọng tâm đại tự, tức thời vào Chánh định, hóa Phật trên đỉnh, tmáu Đà la ni Thần chú Tiêu tai, để cho bacõi bốn loại không thể rất nhiều căn bệnh tai ác ác. Nếu chỏng Bồ tát sinh sinh hoạt đời sau, gặpbệnh nan y, bắt buộc trì chú này vào bát nước sạch sẽ, không có vi trùng, cho dịch nhândùng, tức thời được mạnh mẽ. Bồ tát nhiều hạnh làm thuốc cứu vãn fan, phước nhiều vôlượng, hiện tại đời được tín đồ kính trọng; bị tiêu diệt lại theo Phật Dược Sư, tinc tấn siêng tu, vẫn thành Vô thượngChánh giác”.

Bấy tiếng Văn Thù Bồ tát xin Phậtlan tỏa khiếp này, giải ách trừ tai, cứu giúp đời mngơi nghỉ đạo.

Đức Phật lại bảo: "Nếu có ngườinào cúng nhịn nhường cầu phước, thì trước phải khởi tạo bảy tượng của Phật Dược Sư nhằm trêntòa cao, rải hoa thắp hương, đốt đèn tục mạng. Giữ trọng điểm tkhô hanh tịnh, không giận,ko ảm đạm, tmùi hương xót bọn chúng sinh, khởi trung khu cứu nạn. Luôn ghi nhớ bổn nguyện côngđức của Phật Dược Sư, đọc tụng, suy tứ, dạy fan làm cho phước, thì được công đứcthiết yếu nghĩ bàn.

"Nếu sinh sống thế gian, vượt núi băngnđần độn, luôn chạm mặt tai nạn đáng tiếc, nước trôi, lửa cháy, quan tiền lại hành quyết, bên dưới đại dương cákình, bên trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã khắp chỗ, không còn mặt đường chạy bay. Nhờ bao gồm căn uống lành đời trước, nênlưu giữ danh hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chụ, nhiếp niệm tchúng ta trì, vớ cảtội này theo trên đây chảy mất.

"Nếu tất cả Phật tử lỡ phạm cnóng giới,sợ hãi đọa tam đồ gia dụng, kính trọng tôn thờ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Nhỏng Lai. Nhờ côngđức này, ngoài đường sanh tử.

"Nếu tất cả thanh nữ chịu đựng khổ thời gian sanh,công sức xua tan, tưởng chừng bắt buộc chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danhhiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Nlỗi Lai, ngay tắp lự không còn khổ cực, hạ sinh maulẹ, mẹ con bình an”.

Phật hỏi A Nan bao gồm tin việc ấy? A Nan vùng dậy nhưng mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng nóng lên, mặtttránh giá buốt lại, lời nói Như Lai ko lúc nào không nên. Nhưng chúng đời sau tánh haytự kiêu, không tin tưởng lời Phật, có khả năng sẽ bị đọa lạc nghỉ ngơi chốn tam đồ”.

Bấy giờ đồng hồ, vào bọn chúng hội này cómột Bồ tát tên là Cứu Thoát quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng: "Bạch Đức ThếTôn! Sau Lúc Như Lai diệt độ, những người dân khổ sở, bệnh trở nặng, gầy gầy; bà nhỏ, bằng hữu tận tình cứu giúp trị,cơ mà vẫn không ngoài, lại thấy sđọng đưa Diêm Ma sau thời điểm kiểm soát đưa hồn về địa phủvẫn chờ xét xử. Nếu có Phật tử do tín đồ dịch này, rước đủ bảy Thầy, treo phantục mạng, nồng nhiệt nguyện cầu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Thần thức bạn này có thể trở lại,lưu giữ rõ hầu như vấn đề sinh sống vùng âm ty; cho nên vì vậy tự trên đây chuyên cần tu phước, dẫu sanhtrong đời ngũ trược cơ mà vẫn an lành”.

Bấy tiếng, A Nan ước ao nắm rõ ràngvề đèn cứu mạng cùng rất thầnphan, làm sao tẩy oan cho những người sẽ bị tiêu diệt.

Cứu Thoát Bồ tát bạch Đức A Nan,nghỉ ngơi trong thế gian giả dụ gồm kẻ bệnh, mong mỏi được an toàn, vớ cả người thân bắt buộc giữtám phần trai giới, mlàm việc kho cha thí, cúng nhường nhịn bọn chúng Tăng, lập đàn treo phan tụcmạng trước bảy biểu tượng của Phật Dược Sư, bốn mươi chín sớm hôm đốt đèn bổnmạng. Chư Tăng cầu nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần crúc. Làm đủvấn đề ấy, căn bệnh khổ tiêu trừ.

Bấy giờ, A Nan nói mạng đã hết,làm thế nào không bị tiêu diệt, mà lại được sống thêm?

Cứu Thoát Bồ tát thưa liền: "ThếTôn tất cả dạy dỗ chín một số loại hoạnh hồn, do đó ta khulặng làm phan với đèn tục mạng, đểngoài tai nạn đáng tiếc, được sinh sống lâu hơn. Chín trang bị hoạnh này thật chưa hết số, mà lại vìquá khổ, nên cần chết oan.

"Thứ nhứt, tín đồ căn bệnh không đủdung dịch thang, ko tín đồ chăm sóc, dịch không xứng đáng chết nhưng mà đề xuất qua đời. Thứnhì, phần nhiều kẻ đùa bời, si mê tửu sắc. Thđọng tía, bị bắt, bị xử tử hình. Thứ tư,bị tiêu diệt chìm. Thđọng năm, chết cháy. Sáu, bị mãnh thú. Thứ bảy, rơi tự bên trên cao. Tám,bị khổ cực vị lầm dung dịch độc. Thđọng chín, mai một bởi thiếu hụt thức ăn uống, đề xuất bị chếtoan, đề nghị có tác dụng hoạnh tử.

"Lại nữa A Nan! Ở bên trên cố gianthường thao tác làm việc ác, Diêm vương xử phạt, đề nghị bớt tuổi thọ. Ta khuim các ngườipđợi sinh, tu phước, và để được tchúng ta mạng lâu dài”.

Bấy giờ, vào chúng hội này,mười nhì Dược Xoa đại tướng mạo với thần binh, toàn bộ vạc trung khu quy y Tam Bảovới nguyện vị đạo, tương trợ người đời. Bất cứ đọng ở đâu ghê này lưu lại cha, quyếtlòng cỗ vũ tín đồ trì khiếp này thoát ra khỏi nạn tai, cầu đưa ra được nấy. Và tronglúc đó, cần sử dụng chỉ năm màu sắc gút ít thương hiệu ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, ước nguyệnkhông thiếu, mới túa dây ra. Tên của bọn họ là Cung Tỳ La đại tướng, Phạt ChiếtLa đại tướng tá, Mê Súy La đại tướng mạo, An Để La đại tướng tá, Át Nể La đại tướng, SanĐể La đại tướng tá, Nhơn Đạt La đại tướng tá, Ba Di La đại tướng mạo, Ma Hổ La đại tướng tá,Crộng Đạt La đại tướng tá, Chiêu Đổ La đại tướng tá, Tỳ Yết La đại tướng tá hay làm việc Tabà.

Đức Phật Thích Ca tức khắc khen mườinhì Dược Xoa đại tướng mạo cùng rất thần binh cứu vãn khổ độ sinc, đền ơn chỏng Phật.

A Nan lại bạch: "Kinc Hotline thương hiệu gì, làm thế nào thọ trì, xin Phật chỉ bảo?”.

Thế Tôn dạy rõ tởm Hotline Dược SưLưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn định Nguyện Công Đức, xuất xắc Thập Nhị Thần Tướng NhiêuÍch Hữu Tình Kết Nguyện Thần Crúc, cũng Hotline Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, nhưng mà tbọn họ trì.

Phật nói lời này, chư đại Bồ tát,bát bộ Thiên long, toàn bộ trần gian, Đại đức A Nan, tám ngàn Thánh Tăng số đông rấtvui tươi, tín tchúng ta phụng hành.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠNNGÔN

Nam mô bạt già pphân tử đế bệ gần cạnh xả,lủ rô say mê lưu giữ ly bác bỏ lượm bà hắc ra xà mang. Đát tha yết đa gia a ra ha đế tammiệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ gần cạnh thệ, bệ giáp thệ, bệ tiếp giáp xả, tam mộtyết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, tẩy oan kiết

Nghiệp cphía bao đời mọi giải hết

Rửa không bẩn lòng è cổ phát tình thực kính

Đối trước Phật đài, khẩn khoản giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên tchúng ta Dược Sư Phật

Tùy trọng điểm vừa lòng Dược Sư Phật.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Mười nhì thần tướng đại Dược Xoa

Trợ tuyên ổn Chánh pháp tại Ta bà

Thiên long Bát bộ rất nhiều tùy hỷ

Tà ma nước ngoài đạo phải tách xa

NAM MÔ HỘ PHÁPhường. CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)


Nguyện ngày an lành, tối an lành,hôm sớm sáu thời phần đông mạnh khỏe. Xin nguyện Từ bi thường xuyên gia hộ.

Nguyện ngày an lành, tối lành mạnh,ngày đêm sáu thời đều lành mạnh. Xin nguyện Tam Bảo hay gia hộ.

Nguyện ngày lành mạnh, tối an lành,hôm sớm sáu thời những mạnh khỏe. Nguyện clỗi Hộ Pháp thường ủng hộ.

TAM QUY

* Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả,vạc lòng vô thượng (1 lạy)

* Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ gớm tạng,trí huệ nhỏng đại dương. (1 lạy)

* Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh,thống lý đạibọn chúng, toàn bộ không lo (1 lạy)