Nghi thức phóng sinh

*

*


NGHI THỨC PHÓNG SANH Dương chi tịnh tdiệt, Biến trặc tam-thiên, Tánh ko bát-đức lợi nrộng thiên, Pháp-giới quảng tăng diên, Diệt tội tiêu khiên, Hỏa-diệm hóa hồng-liên. Nam-mô Thanh-Lương-Địa Bồ-tát.(3 lần)

TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI (Toàn thể đại chúng hầu như tụng) Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô không tự tin đại bi tâm đà la ni: Nam tế bào hắc ra đát na đá ra dạ domain authority. Nam tế bào A rị gia bà lô kiết đế, thước chén ra da, tình nhân đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà domain authority, ma ha ca lô ni ca domain authority. Án tát bàn ra pphân tử duệ, số đát mãng cầu đát lan. Nam tế bào vớ kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, mãng cầu ma bà dà ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, vật lô thiết bị lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà domain authority đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, pphân tử sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, đánh rô tô rô, tình nhân đề dạ, người tình đề dạ, người yêu đà dạ, tình nhân đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị sắt ni mãng cầu, bố dạ ma mãng cầu ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khỏng gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị win kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na, đá ra dạ domain authority. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. "Án vớ điện đô mạn đà ra bạt đà giạ, ta bà ha". (3 lần) Nam-mô thường-trụ thập phương thơm Phật, Nam-mô thường-trụ thập phương Pháp, Nam-mô thường-trụ thập phương thơm Tăng, Nam-tế bào Bổn-sư Thích-Ca Mâu-ni Phật, Nam-tế bào Cực-lạc thế-giới A-Di-Đà Phật, Nam-mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Nam-tế bào Dược-Sư Lưu-Ly-Quang Vương Phật, Nam-tế bào Đại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát. Nam-tế bào Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Nam-mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Nam-mô Đạo-Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát. GIẢI NGHIỆP KỆ : Hữu tình bọn chúng đẳng túc nghiệp nhiều, Trí sử klặng sanh chế tạo võng la, Hạnh ngộ thiện tại duim công-đức đại, Quy-y Tam-bảo tội tiêu tùng. Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần)

Thiên giá bán giá, địa giá chỉ giá chỉ, La võng đổi thay tác Phật ca-sa, Thất bảo Như-Lai pđợi sanh kệ: Tứ đọng đại yết đế hộ phóng tha. Phi vậy, tẩu thụ qui đánh khứ, Ngư biết hà giải lạc thanh sa. Nhược hữu nhứt cá bất đắc thoát, Sơn thần tdiệt tướng hộ pđợi tha. Án linc cảm ứng tóa ha. (3 lần)

PHẬT NGÔN : Trình đa trưởng tđọc, lưu giữ nhập hoành sinh, vắt tri nhữ đẳng, tích dĩ ám tế dở hơi say mê, bất tu chánh niệm, Klặng đắc vũ mao lâm giới, tbọn họ thủ liệt hình, tdiệt lục phi không, chủng chủng bất nhứt, hoặc đầu câu thỉ, hoặc nhập võng la, mạng trên đao châm, hồn phi thang hỏa. Hạnh phùng thiện sĩ, tài thục (chuộc, cứu) nhữ thân, vạn tử đắc sanh, lai thử win địa. Klặng thỉnh chư thánh mang nhữ linc thông, nhữ đẳng thủy, lục, ko, tánh chúng sinh đầu thành như đương nhứt tâm quy y Tam bảo: Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật lưỡng túc tôn, Quy y Pháp ly dục tôn Quy y Tăng chúng trung tôn. Quy y Phật bất đọa âm phủ, Quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, Quy y Tăng bất đọa bàng sanh. Quy y Phật chình họa, Quy y Pháp chình ảnh, Quy y Tăng chình ảnh. (3 lần)

SÁM HỐI Quy y Tam bảo viễn ly tam thiết bị khổ. Nhữ đẳng ssống tạo chỏng ác nghiệt, giai vị vô thỉ tyêu thích Sảnh đắm say, tùng thân ngữ ý đưa ra ssinh sống sinh, nhứt thiết chúng đẳng giai sám ăn năn. Nam tế bào Cầu sám hối Bồ tát (3 lần). XƯỚNG: Nhữ đẳng Phật-tử quy-y Tam-bảo cận sám-ăn năn dĩ, nhữ tội cphía hủy hoại, trí-huệ knhì minch, phát Bồ-Đề trung ương, cầu sanh Tây-phương thơm Cực-lạc thế-giới, liên-hoa hóa-sinh, nhập bất tăn năn địa. Hiện tiền đại-bọn chúng vị (tbỏ, lục, không) tánh chúng-sanh, nhứt trung khu niệm Phật.

Bạn đang xem: Nghi thức phóng sinh

TỤNG: A-Di-Đà Phật thân kyên nhan sắc, Tướng hảo quang-minch vô đẳng luân, Bạch hào uyển đưa ngũ Tu-di, Cám mục trừng thanh hao tđọng đại hải. Quang-trung hóa Phật vô-số ức, Hóa Bồ-tát bọn chúng diệc vô-biên, Tứ thập chén bát nguyện độ chúng-sinh, Cửu phđộ ẩm hàm linch đăng bỉ ngạn. Nam-tế bào Tây-phương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà Phật. Nam-mô A-Di-Đà Phật. (30 lần) Nam-tế bào Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. (3 lần) Nam-tế bào Đại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần) Nam-tế bào Địa-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) Nam-tế bào Thanh-Tịnh Đại-Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

BÁT NHÃ TÂM KINH Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-nhiều thời chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, ko tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng mạo, bất sinh văng mạng, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất bớt. Thị thay không trung, vô dung nhan, vô tchúng ta, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô dung nhan, thinc, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minc tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô ssinh sống đắc vậy, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cầm trung khu vô quái-ngại; vô quái-không tự tin gắng vô hữu khủng-bố; viễn ly điên-hòn đảo mộng tưởng; cứu cánh Niết-bàn, Tam-vậy chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-nhiều cầm đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều, thị đại-thần chụ, thị đại minc chụ, thị vô-thượng chụ, thị vô đẳng đẳng crúc, năng trừ nhứt thiết khổ, crộng thiệt bất hỏng.

Cố tngày tiết Bát-nhã-ba-la-mật-đa crúc, tức tmáu crúc viết: Yết-đế Yết-đế, Ba-la yết-đế, Ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề. Tát bà ha.

HỒI HƯỚNG Phóng-sinh công-đức thù thắng hạnh Vô-biên chiến hạ phước giai hồi-phía, Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sinh, Tốc vãng vô-lượng quang đãng Phật sát. Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-óc Nguyện đắc trí-huệ chơn minch liễu, Phổ nguyện tội chướng vớ tiêu trừ, Thế nắm thường hành Bồ-Tát đạo. Nguyện sanh Tây-pmùi hương Tịnh-độ trung, Cửu phđộ ẩm Liên-hoa vi prúc mẫu Hoa knhì kiến Phật ngộ vô-sanh Bất thối Bồ-Tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ demo công-đức, Phổ cập ư nhứt thiết, Ngã đẳng dữ chúng-sinh, Giai cùng thành Phật đạo.

Xem thêm: Bánh Kuri Kinton Một Loại Wagashi Của Nhật, Wagashi (和菓子)

(Đánh khánh 3 giờ đồng hồ, xướng): Nhữ đẳng phi tiềm túc nghiệp đa, Hạnh đắc klặng triêu hội công ty gia; Ngã kyên ổn pngóng nhữ du du khđọng. Nguyện kỳ tín chủ phúc hà sa. Nam-tế bào Trường-Tchúng ta Vương Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần) PHỤC NGUYỆN: Đại giáng oai phong quang, minc gia tế độ, sinh đồ gia dụng hậu cố, tảo phùng chánh pháp, buổi tối bệnh vô sanh. Tín công ty hiện tại tiền ssống cầu suôn sẻ, ssống nguyện tùng chổ chính giữa, thừa vãng vong linh cao cả thánh chình họa.

PHỔ NGUYỆN: Quốc thái dân an, Gia môn hưng thạnh, quyến trực thuộc an ninh, âm chình ảnh cõi trần, tề thành Phật đạo.

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ Nẳng mồ tam mãn nhiều, chủng loại đà nđộ ẩm. A chén bát ra nhằm, hạ nhiều xá ta nẳng nđộ ẩm. Ðát khử tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, chén ra nhập phạ ra, để dung nhan sá, nhằm sắc đẹp sá, sắc trí rị, dung nhan trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến nhằm ca, thất rị duệ, ta phạ ha (3 lần).

Bắt đầu vừa thả vừa niệm: Nam Mô A Di Đà Phật cho tới Khi thả hết cá hoàn mãn.

*
Trngơi nghỉ Lại Đầu Trang