Đạo Mẫu

Niệm A Di Đà Phật hay Nam mô A Di Đà Phật?

Ngày xưa, khi đại sư Liên Trì còn tại thế, có người hỏi ý kiến ​​Ngài rằng: Chúng ta nên niệm Phật như thế nào?

Anh dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người khác hỏi anh: Bản thân anh có niệm không? Anh ta đáp: Tôi niệm A Di Đà Phật. Tại sao dạy người khác niệm Nam Mô mà không phải chính mình?

Bạn cũng có thể niệm Phật A Di Đà trực tiếp. Vì trong kinh A Di Đà, đức Phật Thích Ca đã dạy chúng ta “hộ trì danh hiệu”, danh hiệu là A Di Đà Phật, hai chữ Nam Mô, sáu chữ này đều là phiên âm tiếng Phạn. Namo có nghĩa là quy y, quy y, vậy thôi, không phải là danh hiệu. Vì vậy, duy trì tiêu đề bốn chữ cái còn lại là ổn.

Ngày xưa khi sư Liên Trì còn tại thế, là người sống vào năm cuối đời nhà Minh, có người đến xin sư phụ:

Tôi nên thiền như thế nào?

Thầy dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một người khác hỏi:

– Bản thân bạn có suy nghĩ gì không?

Anh ấy đã trả lời:

– Tôi niệm A Di Đà Phật. Tại sao dạy người khác niệm Nam Mô mà không phải chính mình? Sư nói với mọi người rằng: Ta là người có tâm, đời này quyết định sanh về Cực Lạc, gần gũi Phật A Di Đà, như vậy là không khách sáo, Nam Mô một lời đa lễ.

Sám hối niệm Phật nên có thể tiêu trừ mọi tội lỗi trong tám mươi triệu kiếp luân hồi sanh tử.

Tại sao dạy người niệm Nam Mô? Họ chưa chắc đã muốn sanh về Cực Lạc, nên phải lễ phép một chút và cung kính một chút đối với Phật A Di Đà. Namo cũng có nghĩa là cung kính, tôn kính, tôn trọng một chút đối với anh ta cũng là những điều tốt. Nếu bạn thực sự muốn tái sinh, bạn không cần phải khách sáo. Câu chuyện này được kể trong Trúc Song Tùy Bút, chúng ta cần hiểu rõ.

Ngày xưa, Sư phụ Trương Gia đã dạy tôi:

– Đạo Phật nên yêu thích nội dung, không nên sa vào hình thức, có phải vậy không? Rèn luyện thuần thục, coi trọng tố chất, không thích bề ngoài. Làm phong tục, thường ưa vẻ bề ngoài, thêm Nam Mô là hình thức.

Người tu chân chính không cần Nam Mô nhiều hơn, chỉ cần niệm A Di Đà Phật, càng đơn giản càng tốt, ý tứ của bốn chữ này đã nói như vậy rồi!

Chúng tôi đã mất hơn ngàn giờ đồng hồ để nắm được bộ kinh này, không chỉ phân tích một câu tựa, nên không thể nói hết công đức của tựa. Sám hối niệm Phật nên có thể tiêu trừ mọi tội lỗi trong tám mươi triệu kiếp luân hồi sanh tử.

HT. Tinh khiết không


Thông tin thêm

Niệm A Di Đà Phật hay Nam mô A Di Đà Phật?

#Niệm #Đà #Phật #hay #Nam #mô #Đà #Phật

[rule_3_plain]

#Niệm #Đà #Phật #hay #Nam #mô #Đà #Phật

Ngày xưa khi đại sư Liên trì còn tại thế, có người đến xin thỉnh giáo với ngài: Nên niệm Phật như thế nào?

Cách nhìn người để biết họ tà hay chánh

Ăn chặn tiền từ thiện sẽ phải chịu quả báo thế nào?

Phát hiện chiếc rìu Viking lớn nhất từ trước tới giờ

Mở kinh Pháp tại nhà: Lợi ích không thể nghĩ bàn

Gặp được Chú Đại bi, phải thật sự khắc cốt ghi tâm, chớ nên xem nhẹ!

Vì sao nói vợ chồng là DUYÊN NỢ?

Ngài dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người khác hỏi ngài: Bản thân ngài có niệm không? Ngài đáp: Tôi niệm A Di Đà Phật. Vì sao dạy người khác niệm Nam Mô mà bản thân mình lại không?
Trực tiếp niệm A Di Đà Phật cũng được. Vì trong kinh Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy cho chúng ta “chấp trì danh hiệu”, danh hiệu là A Di Đà Phật, hai chữ Nam Mô, cả sáu chữ này đều là dịch âm tiếng Phạn. Nam Mô có nghĩa là qui y, qui mạng, chỉ nghĩa thế thôi, nó không phải là danh hiệu. Vì thế, chấp trì danh hiệu bốn chữ còn lại là được.
Ngày xưa khi đại sư Liên trì còn tại thế, ngài là người sống năm Vạn lịch cuối đời nhà Minh, có người đến xin thỉnh giáo với ngài:
Nên niệm Phật như thế nào?
Ngài dạy nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một người khác hỏi ngài: 
– Bản thân ngài có niệm không?
Ngài đáp:
– Tôi niệm A Di Đà Phật. Vì sao dạy người khác niệm Nam Mô mà bản thân mình lại không? Đại Sư nói với mọi người: Tôi là người phát tâm, cuộc đời này quyết định sẽ sinh về Tịnh Độ, gần gũi đức Phật A Di Đà, nên không khách sáo, Nam Mô là lời khách sáo.
Xưng danh Phật trong từng niệm niệm nên có thể trừ hết tội trong tám mươi ức kiếp sinh tử.
Sao lại dạy mọi người niệm Nam Mô? Họ chưa chắc đã muốn sinh về cõi Tịnh Độ nên phải khách sáo một chút, cung kính một chút với Phật A Di Đà. Nam Mô cũng có nghĩa là cung kính, lễ kính, cung kính với ngài một chút cũng có những điều hay. Thực tâm muốn vãng sanh thì không cần khách sáo. Câu chuyện này được kể trong Trúc Song Tuỳ Bút, chúng ta cần phải hiểu.
Ngày trước, đại sư Chương gia đã dạy tôi:
– Phật pháp nên chuộng mặt nội dung, đừng nên sa đà vào hình thức, không phải với ý này sao? Thực hành chín chắn, trọng thực chất, không chuộng bề ngoài. Làm lấy lệ, thường chuộng bề ngoài, thêm thắt Nam Mô đó là hình thức.
Người thực hành một cách chân chính không cần thêm Nam Mô, chỉ niệm A Di Đà Phật là được, càng giản đơn càng tốt, ý nghĩa của bốn chữ này đã nói không cùng rồi!
Bộ kinh này chúng ta cần mất hơn một ngàn giờ đồng hồ mới có thể nắm bắt được, chứ không phải chỉ phân tích một câu danh hiệu mà thôi, vì thế công đức danh hiệu không thể nói hết. Xưng danh Phật trong từng niệm niệm nên có thể trừ hết tội trong tám mươi ức kiếp sinh tử.
HT. Tịnh Không

#Niệm #Đà #Phật #hay #Nam #mô #Đà #Phật

[rule_2_plain]

#Niệm #Đà #Phật #hay #Nam #mô #Đà #Phật

[rule_2_plain]

#Niệm #Đà #Phật #hay #Nam #mô #Đà #Phật

[rule_3_plain]

#Niệm #Đà #Phật #hay #Nam #mô #Đà #Phật

Ngày xưa khi đại sư Liên trì còn tại thế, có người đến xin thỉnh giáo với ngài: Nên niệm Phật như thế nào?

Cách nhìn người để biết họ tà hay chánh

Ăn chặn tiền từ thiện sẽ phải chịu quả báo thế nào?

Phát hiện chiếc rìu Viking lớn nhất từ trước tới giờ

Mở kinh Pháp tại nhà: Lợi ích không thể nghĩ bàn

Gặp được Chú Đại bi, phải thật sự khắc cốt ghi tâm, chớ nên xem nhẹ!

Vì sao nói vợ chồng là DUYÊN NỢ?

Ngài dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người khác hỏi ngài: Bản thân ngài có niệm không? Ngài đáp: Tôi niệm A Di Đà Phật. Vì sao dạy người khác niệm Nam Mô mà bản thân mình lại không?
Trực tiếp niệm A Di Đà Phật cũng được. Vì trong kinh Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy cho chúng ta “chấp trì danh hiệu”, danh hiệu là A Di Đà Phật, hai chữ Nam Mô, cả sáu chữ này đều là dịch âm tiếng Phạn. Nam Mô có nghĩa là qui y, qui mạng, chỉ nghĩa thế thôi, nó không phải là danh hiệu. Vì thế, chấp trì danh hiệu bốn chữ còn lại là được.
Ngày xưa khi đại sư Liên trì còn tại thế, ngài là người sống năm Vạn lịch cuối đời nhà Minh, có người đến xin thỉnh giáo với ngài:
Nên niệm Phật như thế nào?
Ngài dạy nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một người khác hỏi ngài: 
– Bản thân ngài có niệm không?
Ngài đáp:
– Tôi niệm A Di Đà Phật. Vì sao dạy người khác niệm Nam Mô mà bản thân mình lại không? Đại Sư nói với mọi người: Tôi là người phát tâm, cuộc đời này quyết định sẽ sinh về Tịnh Độ, gần gũi đức Phật A Di Đà, nên không khách sáo, Nam Mô là lời khách sáo.
Xưng danh Phật trong từng niệm niệm nên có thể trừ hết tội trong tám mươi ức kiếp sinh tử.
Sao lại dạy mọi người niệm Nam Mô? Họ chưa chắc đã muốn sinh về cõi Tịnh Độ nên phải khách sáo một chút, cung kính một chút với Phật A Di Đà. Nam Mô cũng có nghĩa là cung kính, lễ kính, cung kính với ngài một chút cũng có những điều hay. Thực tâm muốn vãng sanh thì không cần khách sáo. Câu chuyện này được kể trong Trúc Song Tuỳ Bút, chúng ta cần phải hiểu.
Ngày trước, đại sư Chương gia đã dạy tôi:
– Phật pháp nên chuộng mặt nội dung, đừng nên sa đà vào hình thức, không phải với ý này sao? Thực hành chín chắn, trọng thực chất, không chuộng bề ngoài. Làm lấy lệ, thường chuộng bề ngoài, thêm thắt Nam Mô đó là hình thức.
Người thực hành một cách chân chính không cần thêm Nam Mô, chỉ niệm A Di Đà Phật là được, càng giản đơn càng tốt, ý nghĩa của bốn chữ này đã nói không cùng rồi!
Bộ kinh này chúng ta cần mất hơn một ngàn giờ đồng hồ mới có thể nắm bắt được, chứ không phải chỉ phân tích một câu danh hiệu mà thôi, vì thế công đức danh hiệu không thể nói hết. Xưng danh Phật trong từng niệm niệm nên có thể trừ hết tội trong tám mươi ức kiếp sinh tử.
HT. Tịnh Không

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#Niệm #Đà #Phật #hay #Nam #mô #Đà #Phật

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button