Hỏi Đáp

10 Câu Trả Lời ' Out Of Office Là Gì, Phân Biệt Cách Dùng Out Of, Outside, Out

A status that can be applied to blocks of time in a user's Calendar to indicate that the user will be away.

Đang xem: Out of office là gì

A presence status displayed when a user sets up an Out of Office auto-reply in Microsoft Outlook. If the user doesn’t have a personal note, their Outlook Out of Office message will appear as their personal note.
Trong tháng 10 năm 2000, Slobodan Milošetamlinhviet.orgć đã từ chức sau một cuộc bầu cử đầy tranh cãi tổ chức vào tháng trước.
Ticket brokers operate out of offices and use the internet and phone call centers to conduct their business.
Các nhà môi giới vé hoạt động ngoài văn phòng và sử dụng internet và các trung tâm gọi điện thoại để tiến hành kinh doanh của họ.
When you indicate you’re out of office, your calendar will automatically decline all meetings during that time.
Khi bạn cho biết mình không có mặt tại văn phòng, lịch của bạn sẽ tự động từ chối tất cả các cuộc họp trong thời gian đó.
THE PROBLEM: Many countries hold elections regularly, which in theory allows people to vote corrupt officials out of office.
VẤN ĐỀ: Nhiều quốc gia thường tổ chức bầu cử định kỳ, trên lý thuyết thì tamlinhviet.orgệc này cho phép người dân bầu cử để loại bỏ những quan chức đồi bại ra khỏi nội các.
When the district considered cutting a popular kindergarten program for financial reasons, taxpayers voted many board members out of office.
Khi học khu xem xét đến tamlinhviet.orgệc cắt bỏ chương trình mẫu giáo đại chúng vì lý do tài chánh, những người đóng thuế đã bỏ phiếu loại bỏ nhiều thành tamlinhviet.orgên hội đồng học khu.
In most cases, your Out of Office AutoReply is only sent to people the first time that they message you.
Trong hầu hết trường hợp, thư trả lời tự động của bạn chỉ được gửi cho mọi người vào lần đầu tiên họ gửi thư cho bạn.
When people send you a message, they”ll receive an email response containing what you”ve written in your Out of Office AutoReply.
Khi mọi người gửi thư cho bạn, họ sẽ nhận được email trả lời có chứa những gì bạn đã tamlinhviet.orgết trong thư trả lời tự động của bạn.

Xem thêm: Sự Linh Ứng Khi Đọc Tụng Chú Đại Bi, Linh Ứng Chú Đại Bi

To avoid these problems, try using Gmail’s out of office or vacation reply instead of the one in your mail client.
Để tránh những sự cố này, hãy thử sử dụng thư trả lời vắng mặt hoặc tự động của Gmail thay cho thư trả lời tự động của ứng dụng thư của bạn.
By the end of 1922, Ireland was partitioned, the Irish Free State was established, and Lloyd George was out of office.
Cuối năm 1922, Ireland được phân chia, Nhà nước Ireland tự do được thành lập, và Lloyd George rời khỏi chức vụ.
If you use Gmail for work or school, your out of office status will appear when someone writes an email to you.
Nếu bạn sử dụng Gmail cho công tamlinhviet.orgệc hoặc trường học, thì trạng thái không có mặt tại văn phòng của bạn sẽ xuất hiện khi ai đó tamlinhviet.orgết email cho bạn.
In the 1998 election the Social Democrats gained even fewer votes than in the 1991 election, when they got voted out of office.
Trong cuộc tổng tuyển cử năm 1998, Đảng Dân chủ Xã hội đã đạt được ít điểm hơn so với cuộc tổng tuyển cử năm 1991, khi họ bỏ phiếu không chính thức.
During the 2000 United States presidential election, ABC News wrote that she was determined to do “whatever possible to keep him out of office“.
Trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2000, ABC News báo cáo rằng bà dự định làm “mọi thứ có thể để giữ khỏi văn phòng làm tamlinhviet.orgệc”.
Note: Messages sent to your spam folder and messages addressed to a mailing list you subscribe to won”t get your Out of Office response.
Lưu ý: Thư được gửi đến thư mục spam và thư được gửi đến danh sách gửi thư mà bạn đã đăng ký sẽ không nhận được thư trả lời tự động.
Outofoffice events are usually a drag for me but I do make the effort to show up in a while when I can .

Xem thêm: Làm Sao Để Buôn May Bán Đắt 100%? Làm Sao Để Buôn May Bán Đắt Dễ Dàng Nhất

Các sự kiện ngoài công ty thường là chướng ngại của tôi nhưng tôi luôn cố gắng có mặt một lát khi có thể .
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button