Tâm Linh

Tra Từ Tâm Linh Tiếng Anh – Tâm Linh Trong Tiếng Anh Là Gì

Những câu hỏi này đã dẫn đến một loạt tranh luận và câu trả lời khác nhau, trong lý luận khoa học, triết học, thần học, và tâm linh học.

Đang xem: Tâm linh tiếng anh

These questions have resulted in a wide range of competing answers and arguments, from scientific theories, to philosophical, theological, and spiritual explanations.
Giáo sư Krishna lưu ý rằng trong Ấn độ tâm linh học “trải nghiệm tâm linh như thần giao cách cảm và thấu thị, đã được coi là không phải bất thường cũng kỳ diệu.”
Professor Radhakrishnan noted that in Indian psychology “the psychic experiences, such as telepathy and clairvoyance, were considered to be neither abnormal nor miraculous.”
Y học năng lượng, năng lượng trị liệu, năng lượng chữa lành, y học tâm linh, tinh thần học hoặc chữa bệnh tâm linh là chi nhánh của y học thay thế dựa trên niềm tin giả khoa học rằng các thầy thuốc có thể truyền năng lượng chữa bệnh vào bệnh nhân và có hiệu quả tích cực.
Energy medicine, energy therapy, energy healing, vibrational medicine, psychic healing, spiritual medicine or spiritual healing are branches of alternative medicine based on a pseudo-scientific belief that healers can channel healing energy into a patient and effect positive results.
Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien (Cộng đồng tự do quan tâm đến Ranh giới giữa Khoa học Tâm linh và Nghiên cứu UFO học) (FIGU) là một tổ chức phi lợi nhuận, nộp thuế được thành lập theo tên được đề cập.
The Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien (Free Community of Interests for the Border and Spiritual Sciences and Ufological Studies) (FIGU) is a non-profit, tax-paying organization established under the name mentioned.
“Vàng, nó là sự tôn sùng” chỉ giữ quan sát là giáo sư Butleroff (một nhà tâm linh học, nhưng một người không bao giờ có thể chấp nhận ngay cả những chân lý cơ bản của huyền bí , với ông “không thể hiểu được họ”). – “Một khối vấn đề”, ông bổ sung, “tình yêu vật chất của các nhà lý thuyết vật chất, chuyển thành một cục bùn trong bàn tay bẩn thỉu của chủ nghĩa đạo đức duy vật.
“Gold is its idol,” justly observes Professor Butleroff (a spiritualist, yet one who could never accept even the elementary truths of occultism, for he “cannot understand them”). – “A lump of matter,” he adds, “the beloved substance of the theoretical materialists, is transformed into a lump of mud in the unclean hands of ethical materialism.
Khoảng thời gian này, sau khi đọc về các buổi ngồi đồng của đồng tử có uy tín Daniel Dunglas Home (1833-1886), Leadbeater đã bắt đầu quan tâm đến thông linh học.
About this time, after reading about the séances of reputed medium Daniel Dunglas Home (1833–1886), Leadbeater developed an active interest in spiritualism.
Whitley Strieber hiện là chủ của podcast internet lấy chủ đề về tâm linh và khoa học, Dreamland, có sẵn trên cơ sở hàng tuần từ trang web của mình, Unknown Country.
Whitley Strieber is currently the host of the spiritual and science-themed internet podcast, Dreamland, available on a weekly basis from his website, Unknown Country.
9 Nhiều người khác không thể hiểu những điều thuộc về tâm linh vì không chịu học hỏi và vẫn giữ quan điểm bảo thủ.
Một số người cho rằng phần lớn các nhà khoa học đều tránh đề cập đến các vấn đề tâm linh và thần học vì họ không sùng đạo, hoặc không muốn dính líu đến các cuộc tranh luận giữa tôn giáo và khoa học.
Some people assume that most scientists avoid issues of spirituality and theology because they are not religious or do not wish to involve themselves in the science-versus-religion debate.
Mat 5:3—Hạnh phúc đến từ việc ý thức về nhu cầu tâm linh của mình (thông tin học hỏi “Hạnh phúc”, “những người ý thức về nhu cầu tâm linh của mình” nơi Mat 5:3, nwtsty)
Mt 5:3 —Happiness results from being conscious of our spiritual need (“Happy,” “those conscious of their spiritual need” study notes on Mt 5:3, nwtsty)
Sự quan tâm của ông đối với phong trào duy linh và mối quan hệ vừa chớm nở của ông với bà Blavatsky đã giúp thúc đẩy sự phát triển của triết học tâm linh của mình.

Xem thêm: Xem Bói Chỉ Tay Đường Công Danh Sự Nghiệp Biết Ngay Ai Giàu Ai Nghèo

His foundational interest in the Spiritualist movement and his budding relationship with Blavatsky helped foster his development of spiritual philosophy.
Các nhà khoa học nổi tiếng hiện đang làm việc tại Viện này bao gồm Svante Pääbo (di truyền học), Michael Tomasello (tâmhọc), Christophe Boesch (linh trưởng học), Jean-Jacques Hublin (tiến hóa) và Richard McElreath (sinh thái tiến hoá).
Well-known scientists currently based at the institute include Svante Pääbo (genetics), Michael Tomasello (psychology), Christophe Boesch (primatology), Jean-Jacques Hublin (evolution) and Richard McElreath (evolutionary ecology).
Thay vì cản trở việc nghiên cứu, Kinh Thánh khuyến khích tìm lời giải đáp cho những thắc mắc về khoa học lẫn tâm linh.
Rather than stifling further research, the Bible encourages the search for answers to both scientific and spiritual questions.
Trước khi bình minh của nền văn minh phương Tây và viết ngôn ngữ khoa họctâm linh không phải là hai thứ riêng biệt.
Prior to the dawn of Western civilization and written language science and spirituality were not two separate things.
hay ‘Tại sao con người có nhu cầu tâm linh?’, thì tôi nhận thấy khoa học không có câu trả lời thỏa đáng.
Các tuyên úy về môi trường cũng có thể làm chứng cho bản thân Trái đất và đại diện cho sự hợp nhất của khoa họctâm linh.
Environmental chaplains may also bear witness to the Earth itself and represent the merging of science and spirituality.
Cũng hãy nghĩ xem kết quả sẽ ra sao nếu chúng ta khuyến khích học viên ưu tiên cho những điều tâm linh qua việc dành thời gian học hỏi Kinh Thánh mỗi tuần, chuẩn bị và tham dự các buổi họp.
Consider also what can happen when we encourage the student to give priority to spiritual things by making time for weekly Bible study and preparing for and attending Christian meetings.
Nhiều nhà khoa học và triết học phân tích cho rằng họ không phải là, và do đó xem xét một số hiện tượng chất lượng như thế, ví dụ, tâm linh, chiêm tinh học để được không thể định lượng, không thể phân tích bởi phương pháp khoa học, và do đó không có căn cứ vật lý thực tế.
Many scientists and analytic philosophers say they are not, and therefore consider some qualitative phenomena like, for instance, spirituality, and astrology to be unquantifiable, unanalysable by scientific methods, and therefore ungrounded in physical reality.
Trong video này, giảng viên và học viên chia sẻ điều họ có thể làm để mời Thánh Linh vào tâm hồn của họ và vào lớp học.

Xem thêm: Coi Bói Chỉ Tay Đoán Biết Tương Lai, Vận Mệnh Chính Xác Nhất Tại Xemvanmenh

In this video, teachers and students share what they can do to invite the Spirit into their hearts and into the classroom.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button