Hỏi Đáp

Tính Cấp Thiết Tiếng Anh Là Gì, Tính Cấp Thiết In English

Hành động bảo tồn nhiều hơn ngay lập tức để bảo vệ hòn đảo đang bị đe dọa này là loài đặc hữu có tính cấp thiết.

Đang xem: Tính cấp thiết tiếng anh là gì

Taking more conservation action immediately to protect this endangered island endemic is imperative.
Đại sứ Thụy Điển, ông Staffan Herrström thay mặt các đối tác phát triển nêu bật tính cấp thiết của việc giải quyết vấn đề tham nhũng.
The Swedish Ambassador, Mr. Staffan Herrström on behalf of Development Partners, raised the need to address corruption with urgency.
Kinh nghiệm của tôi cho thấy là các nhân viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới nhận thức được tính cấp thiết của chương trinh nghị sự về Quản lý điều hành và Chống tham nhũng.
My experience has been that the people at the World Bank Group recognize how critical the Governance and Anti-Corruption agenda is.
Khi nói về “mối quan tâm của hai cộng đồng Thánh Hữu Ngày Sau và Công Giáo,” chẳng hạn như “về hôn nhân và gia đình, tính chất tình dục của chúng ta, sự thiêng liêng của mạng sống con người, và tính cấp thiết của tự do tôn giáo,” ông nói như sau:
Speaking of “concerns that the LDS and Catholic communities share,” such as “about marriage and family, the nature of our sexuality, the sanctity of human life, and the urgency of religious liberty,” he said this:
Chúng ta chưa biết làm thé nào để xây dựng một xã hội có môi trường bền vững, mọi người trên hành tinh có thể chia sẻ cho nhau, đề cao sự ổn định, dân chủ và quỳen con người, và điều có thể đạt được trong tính cấp thiết về khung thời gian để vượt qua những thử thách mà chúng ta đang đối mặt.
We don”t know yet how to build a society which is environmentally sustainable, which is shareable with everybody on the planet, which promotes stability and democracy and human rights, and which is achievable in the time- frame necessary to make it through the challenges we face.
Chúng ta chưa biết làm thé nào để xây dựng một xã hội có môi trường bền vững, mọi người trên hành tinh có thể chia sẻ cho nhau, đề cao sự ổn định, dân chủ và quỳen con người, và điều có thể đạt được trong tính cấp thiết về khung thời gian để vượt qua những thử thách mà chúng ta đang đối mặt.
We don”t know yet how to build a society which is environmentally sustainable, which is shareable with everybody on the planet, which promotes stability and democracy and human rights, and which is achievable in the time-frame necessary to make it through the challenges we face.
Nhiều thử nghiệm đã cho thấy không có hiệu quả nhưng cho đến nay, một phác đồ vắc-xin HIV, RV 144, đã được chứng minh là ngăn ngừa HIV trên một số cá nhân ở Thái Lan Tính cấp thiết của việc tìm kiếm một loại vắc-xin chống lại HIV xuất phát từ số lượng người chết liên quan đến AIDS đã hơn 25 triệu người kể từ năm 1981.
Many trials have shown no efficacy but thus far, one HIV vaccine regimen, RV 144, has been shown to prevent HIV in some individuals in Thailand.
Cuốn “Giấc mơ và Hiện hữu” (Traum und Existenz) của Binswanger – được dịch sang tiếng Pháp bởi Michel Foucault, Foucault đã thêm vào đấy một tiểu mục bổ sung là phần dẫn nhập, ở đó Foucault đã nêu bật được kiểu dạng tương đồng giữa tính cấp thiết của “việc nhấn chìm chính mình trong một sự toại nguyện hiển nhiên của giấc mơ – kể từ khi định đề của Freud mở ra một kỷ nguyên liên quan đến sự tái thiết những tư tưởng tiềm tàng, có trong những giai đoạn hiện đại, toàn bộ đã lùi lại một khoảng rất xa vào trong nền tảng.”
Binswanger”s Dream and Existence — which was translated from German into French by Michel Foucault who added a substantial essay-introduction — highlighted in similar fashion the necessity of “steeping oneself in the manifest content of the dream – which, since Freud”s epoch-making postulate concerning the reconstruction of latent thoughts, has in modern times receded all to far into the background”.
Để cạnh tranh với thiết bị này , tất cả các nhà cung cấp máy tính bảng Windows 8 phải có khả năng cung cấp một thiết kế mới mẻ khác – hoặc ngược lại .

Xem thêm: Văn Quan Lớn Đệ Tam (Hát Văn), Tổng Hợp Các Bản Hát Văn Hay Nhất

In order to compete against that device , all Windows 8 tablet vendors must be able to deliver a fresh design – or else .
Bạn không thể tắt tính năng báo cáo sau khi đã bật, tuy nhiên bạn có thể chọn không cho phép toàn bộ nguồn cấp dữ liệu nhắm mục tiêu cho tiếp thị lại động tính từ thời điểm thiết lập nguồn cấp dữ liệu Merchant Center.
Once enabled, the reporting can”t be turned off, but you can selectively disable entire feeds from targeting for dynamic remarketing from within the Merchant Center feed setup.
Quyết định của TTR cho rằng cơ sở không thể sử dụng được do sự kiện lớn, và sẽ cần sửa chữa và tái thiết rộng rãi, cũng như tái cung cấp và tái định tính thiết bị chính được sử dụng trong sản xuất và các hoạt động khác.
The determination of TTR assumes that the facility is essentially unusable due to a major event, and would need extensive repairs and reconstruction, as well as re-sourcing and requalifying of key equipment used in manufacturing and other operations.
Trong kĩ thuật điện toán và khoa học máy tính, firmware là một chương trình máy tính đặc biệt để điều khiển cấp thấp nhiều thiết bị điện tử.
In electronic systems and computing, firmware is a specific class of computer software that provides the low-level control for the device”s specific hardware.
Tuy nhiên, thiết kế máy bay kiểu này làm cho nó mất ổn định khí động học, và tình trạng của khoa học tính toán đầu những năm 60 không thể cung cấp kiểu máy tính có thể tạo ra thiết kế cho phép những chiếc như F-117, F-22 Raptor hay B-2 Spirit bay được.
However, the resulting design would make the aircraft aerodynamically unstable, and the state of computer technology in the early 1960s could not provide the kinds of flight computers which would later allow aircraft such as the F-117 and B-2 Spirit to stay airborne.
Ở đây có bản vẽ biểu đồ tần xuất ảnh xem thử đích của kênh ảnh được chọn. Bản vẽ này được tính lại khi nào thay đổi thiết lập cấp
Here you can see the target preview image histogram drawing of the selected image channel. This one is re-computed at any levels settings changes
Không phải tất cả các cuộc đấu tranh giai cấp đều mang tính bạo lực hoặc nhất thiết phải triệt để, như với các cuộc đình công và đóng cửa nhà máy.
Khi sử dụng mobile_link thiết_bị_di_động>, hãy nhớ cung cấp thuộc tính link .
Để thay đổi giá thầu khi quảng cáo xuất hiện trên máy tính để bàn, máy tính bảng và thiết bị di động, bạn có thể xác định điều chỉnh giá thầu trên máy tính để bàn, máy tính bảng và thiết bị di động ở cấp chiến dịch hoặc cấp nhóm quảng cáo.

Xem thêm: Văn Khấn Cúng Thí Thực Cô Hồn Và Phóng Sinh Năm 2021, Bài Cúng Cô Hồn Hàng Tháng

To alter your bids when your ads appear on desktops, tablets, and mobile devices, you can specify a desktop, tablet, or mobile bid adjustment at the campaign level or at the ad group level.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button