Đạo Mẫu

Tuyệt vời: 10 lợi lạc của người niệm Phật A Di Đà

Đức Phật từng dạy rằng, những nghịch cảnh, tai nạn mà chúng ta phải trải qua là do nhân quả. Cách nhanh nhất để thay đổi và loại bỏ chúng là niệm Phật A Di Đà.

Đức Phật từng dạy rằng, những nghịch cảnh, tai nạn mà chúng ta phải trải qua là do nhân quả. Cách nhanh nhất để thay đổi và loại bỏ chúng là niệm Phật A Di Đà. Trong một câu niệm Phật từ trong tâm, có thể tiêu trừ các tội trọng trong tám mươi tỷ kiếp sanh tử.

Chúng ta phải thành tâm niệm danh hiệu bồ tát vì “Nhất tâm thì linh ứng, nhất tâm thì chướng, khi nhất tâm thì tự nhiên sẽ được đạo. không thể nghĩ bàn, tuy nhiên, bạn phải dùng nỗ lực của chính mình, người khác không thể làm điều đó cho bạn.

Dưới đây là 10 lợi ích của việc niệm Phật A Di Đà:

  • 1. Ngày đêm thường tất cả chư thiên, thần thông đại lực, thần thông che chở cho người đó.
  • 2. Thường có hai mươi lăm vị đại Bồ tát như Quán Âm che chở và gia hộ.
  • 3. Ngày đêm thường được chư Phật che chở, Phật A Di Đà thường phóng ánh sáng để thu phục sự sống
  • anh chàng đó.
  • 4. Tất cả ma quỷ, dạ xoa và rassat đều vô hại, không bị rắn độc, độc vật đánh trúng
  • 5. Nước, lửa, giặc cướp, lính dao, súng, gông cùm, gông cùm, quản ngục … đều không bị ảnh hưởng.
  • 6. Tội lỗi đã tạo từ trước đều tiêu tan.
  • 7. Ban đêm nằm mơ thấy điềm lành, hoặc thấy thân vàng tuyệt vời của Phật A Di Đà.
  • 8. Tâm thường vui vẻ, sắc mặt tươi tắn, khí lực tràn trề, công việc hanh thông.
  • 9. Lúc lâm chung tâm không sợ hãi, niệm hiện. Tây Phương Tam Thánh dùng đài vàng tiếp dẫn chúng sinh vãng sanh Cực Lạc, tái sinh trong hoa sen, hưởng niềm vui thù thắng diệu kỳ.

Lễ đơn giản sáng – chiều dành cho Phật tử

– Nam Mô Đại Bi Thích Ca Mâu Ni Phật (niệm một lần, lạy một lần, hoặc chắp tay chỉ).

– Nam Mô đại bi A Di Đà Phật (niệm một lần, lạy một lần, hoặc chắp tay chỉ).

– Nam Mô A Di Đà Phật (không cần lạy, chỉ cần cung kính niệm. Quỳ, ngồi, đứng, niệm đều được. Tối thiểu từ một trăm đến một nghìn câu, một vạn câu tùy theo công việc rảnh hay bận của mỗi người. Chỉ từ ít hơn tăng nhiều chứ không phải từ nhiều giảm xuống ít).

– Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát (một niệm, một lạy).

– Nam Mô Đại Thế Chí Bồ tát (niệm một niệm, một lạy. Quán Thế Âm, Thế Chí là hai vị đại sĩ (Bồ tát thị giả) của Đức Phật A Di Đà, thường gọi là Tây Phương Tam Thánh. Khi niệm Phật xong thì tự tại. cúi chào họ.)

– Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Bồ Tát (nhất tâm niệm một lạy. Ở thế giới Cực Lạc có rất nhiều vị bồ tát, tương lai đều sẽ là thầy, là bạn của bạn, nên bạn cũng nên lạy).

Cầu mong công đức này,

Trang nghiêm tịnh độ Phật

Trên ngôi đền của bốn ân sủng

Theo ba cách để cứu khổ

Nếu ai đó nghe thấy,

Tất cả đều phát tâm bồ đề,

Kết thúc của một cơ thể này.

Cùng về Cõi Cực Lạc.

(Đây là một bài viết tâm huyết, cũng là nói về nguyện lực niệm Phật của tôi.)

Buổi lễ rời đi.

Ghi chú: Mỗi ngày sáng và chiều tập hai lần khóa trên. Rửa tay, súc miệng, thắp hương trước tượng Phật, đảnh lễ và theo kinh Pháp Hoa. Nếu không có tượng Phật hoặc nơi ở không thuận tiện, không thể thắp hương, không đảnh lễ, chỉ cần quay mặt về hướng Tây, trong lòng cung kính, bạn cũng sẽ có công đức tương tự. Không nhẩm các từ trong ngoặc.


Thông tin thêm

Tuyệt vời: 10 lợi lạc của người niệm Phật A Di Đà

#Tuyệt #vời #lợi #lạc #của #người #niệm #Phật #Đà

[rule_3_plain]

#Tuyệt #vời #lợi #lạc #của #người #niệm #Phật #Đà

Đức Phật từng dạy rằng, nghịch cảnh, tai nạn mà chúng ta phải trải qua là do nhân quả. Cách để chuyển biến, tiêu trừ chúng nhanh nhất chính là Niệm Phật A Di Đà.

Xôi Oản dâng cúng Phật: Tinh hoa thanh cao

Khắp nơi Tượng Thần Phật rơi lệ, điều gì đang chờ đợi con người?

Hai quyến rũ lớn trong lịch sử tư tưởng Phật giáo

Cầu siêu hiểu theo tinh thần Phật Giáo

 

Đức Phật từng dạy rằng, nghịch cảnh, tai nạn mà chúng ta phải trải qua là do nhân quả. Cách để chuyển biến, tiêu trừ chúng nhanh nhất chính là Niệm Phật A Di Đà. Trong từ tâm niệm Phật một câu, tiêu trừ được trọng tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử.
Chúng ta phải thành tâm niệm danh hiệu Bồ-tát vì “Chuyên nhất tất linh, phân chi tất chuyên nhất thì linh ứng, phân chia thì bế tắc. Khi tâm chuyên nhất, tự nhiên sẽ được đạo giao. Sự cảm ứng đạo giao vốn không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, tự mình phải dụng công mới được, người khác không thể làm thay mình.
Dưới đây là 10 lợi lạc của người niệm Phật A Di Đà:

1. Ngày đêm thường được hết thảy chư thiên, đại lực thần tướng ẩn thân thủ hộ người ấy
2. Thường được hai mươi lăm vị đại Bồ Tát như Quán Âm bảo vệ, gia hộ.
3. Ngày đêm thường được chư Phật hộ niệm, A Di Ðà Phật thường phóng quang minh nhiếp thọ
người ấy.
4. Hết thảy ác quỷ, dạ-xoa, la-sát đều chẳng hại được, chẳng bị trúng phải rắn độc, thuốc độc
5. Nước, lửa, oán tặc, đao binh, súng ống, gông, cùm, lao ngục… đều chẳng mắc phải.
6. Những tội nghiệp đã tạo khi trước thảy đều tiêu diệt.
7. Ðêm ngủ mộng thấy điềm lành, hoặc thấy thân sắc vàng thắng diệu của Phật A Di Ðà
8. Tâm thường hoan hỷ, vẻ mặt tươi tắn, khí lực sung mãn, việc làm tốt đẹp.
9. Lúc lâm chung tâm không hãi sợ, chánh niệm hiện tiền. Tây Phương Tam Thánh dùng đài vàng tiếp dẫn vãng sanh Tịnh Ðộ, liên hoa hóa sanh, hưởng sự vui thắng diệu.

Khoá lễ sáng – chiều đơn giản cho Phật tử

– Nam mô đại từ đại bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (niệm một lần, lễ một lạy, hoặc chỉ chắp tay).
– Nam mô đại từ đại bi A Di Ðà Phật (niệm một lần, lễ một lạy, hoặc chỉ chắp tay).
– Nam mô A Di Ðà Phật (không cần lễ bái, chỉ cung kính niệm. Quỳ niệm, ngồi niệm, đứng niệm đều được. Tối thiểu là trăm câu đến ngàn câu, vạn câu tùy theo công việc rảnh hay bận của mỗi người. Chỉ nên từ ít tăng lên nhiều, đừng từ nhiều giảm xuống ít).
– Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (một niệm, một lạy).
– Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát (niệm một niệm, một lạy. Quán Âm, Thế Chí là hai vị hiệp sĩ (Bồ Tát thị giả thân cận] của đức A Di Ðà, thường gọi chung là Tây Phương Tam Thánh. Niệm Phật xong, lẽ đương nhiên nên lạy hai Ngài).
– Nam mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát (một niệm, một lạy. Cực Lạc thế giới có rất nhiều vị Bồ Tát, tương lai đều là thầy bạn của mình nên cũng nên lễ bái).
Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật tịnh độ
Trên đền bốn ân trọng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có ai thấy nghe,
Ðều phát tâm Bồ Ðề,
Hết một báo thân này.
Cùng sanh cõi Cực Lạc.
(Ðây là bài hồi hướng, cũng nói về nguyện lực niệm Phật của mình).
Lễ bái lui ra.
Lưu ý: Mỗi ngày sáng chiều hai lượt thực hành công khóa trên đây. Rửa tay, súc miệng, đối trước tượng Phật thắp hương, đảnh lễ, theo đúng pháp tụng niệm. Nếu không có tượng Phật hoặc chỗ mình ở không thuận tiện thì không đốt hương, không đảnh lễ cũng được, chỉ hướng mặt về Tây, trong lòng cung kính thì cũng có công đức tương tự. Ðừng niệm những chữ ghi  trong dấu ngoặc.

#Tuyệt #vời #lợi #lạc #của #người #niệm #Phật #Đà

[rule_2_plain]

#Tuyệt #vời #lợi #lạc #của #người #niệm #Phật #Đà

[rule_2_plain]

#Tuyệt #vời #lợi #lạc #của #người #niệm #Phật #Đà

[rule_3_plain]

#Tuyệt #vời #lợi #lạc #của #người #niệm #Phật #Đà

Đức Phật từng dạy rằng, nghịch cảnh, tai nạn mà chúng ta phải trải qua là do nhân quả. Cách để chuyển biến, tiêu trừ chúng nhanh nhất chính là Niệm Phật A Di Đà.

Xôi Oản dâng cúng Phật: Tinh hoa thanh cao

Khắp nơi Tượng Thần Phật rơi lệ, điều gì đang chờ đợi con người?

Hai quyến rũ lớn trong lịch sử tư tưởng Phật giáo

Cầu siêu hiểu theo tinh thần Phật Giáo

 

Đức Phật từng dạy rằng, nghịch cảnh, tai nạn mà chúng ta phải trải qua là do nhân quả. Cách để chuyển biến, tiêu trừ chúng nhanh nhất chính là Niệm Phật A Di Đà. Trong từ tâm niệm Phật một câu, tiêu trừ được trọng tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử.
Chúng ta phải thành tâm niệm danh hiệu Bồ-tát vì “Chuyên nhất tất linh, phân chi tất chuyên nhất thì linh ứng, phân chia thì bế tắc. Khi tâm chuyên nhất, tự nhiên sẽ được đạo giao. Sự cảm ứng đạo giao vốn không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, tự mình phải dụng công mới được, người khác không thể làm thay mình.
Dưới đây là 10 lợi lạc của người niệm Phật A Di Đà:

1. Ngày đêm thường được hết thảy chư thiên, đại lực thần tướng ẩn thân thủ hộ người ấy
2. Thường được hai mươi lăm vị đại Bồ Tát như Quán Âm bảo vệ, gia hộ.
3. Ngày đêm thường được chư Phật hộ niệm, A Di Ðà Phật thường phóng quang minh nhiếp thọ
người ấy.
4. Hết thảy ác quỷ, dạ-xoa, la-sát đều chẳng hại được, chẳng bị trúng phải rắn độc, thuốc độc
5. Nước, lửa, oán tặc, đao binh, súng ống, gông, cùm, lao ngục… đều chẳng mắc phải.
6. Những tội nghiệp đã tạo khi trước thảy đều tiêu diệt.
7. Ðêm ngủ mộng thấy điềm lành, hoặc thấy thân sắc vàng thắng diệu của Phật A Di Ðà
8. Tâm thường hoan hỷ, vẻ mặt tươi tắn, khí lực sung mãn, việc làm tốt đẹp.
9. Lúc lâm chung tâm không hãi sợ, chánh niệm hiện tiền. Tây Phương Tam Thánh dùng đài vàng tiếp dẫn vãng sanh Tịnh Ðộ, liên hoa hóa sanh, hưởng sự vui thắng diệu.

Khoá lễ sáng – chiều đơn giản cho Phật tử

– Nam mô đại từ đại bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (niệm một lần, lễ một lạy, hoặc chỉ chắp tay).
– Nam mô đại từ đại bi A Di Ðà Phật (niệm một lần, lễ một lạy, hoặc chỉ chắp tay).
– Nam mô A Di Ðà Phật (không cần lễ bái, chỉ cung kính niệm. Quỳ niệm, ngồi niệm, đứng niệm đều được. Tối thiểu là trăm câu đến ngàn câu, vạn câu tùy theo công việc rảnh hay bận của mỗi người. Chỉ nên từ ít tăng lên nhiều, đừng từ nhiều giảm xuống ít).
– Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (một niệm, một lạy).
– Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát (niệm một niệm, một lạy. Quán Âm, Thế Chí là hai vị hiệp sĩ (Bồ Tát thị giả thân cận] của đức A Di Ðà, thường gọi chung là Tây Phương Tam Thánh. Niệm Phật xong, lẽ đương nhiên nên lạy hai Ngài).
– Nam mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát (một niệm, một lạy. Cực Lạc thế giới có rất nhiều vị Bồ Tát, tương lai đều là thầy bạn của mình nên cũng nên lễ bái).
Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật tịnh độ
Trên đền bốn ân trọng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có ai thấy nghe,
Ðều phát tâm Bồ Ðề,
Hết một báo thân này.
Cùng sanh cõi Cực Lạc.
(Ðây là bài hồi hướng, cũng nói về nguyện lực niệm Phật của mình).
Lễ bái lui ra.
Lưu ý: Mỗi ngày sáng chiều hai lượt thực hành công khóa trên đây. Rửa tay, súc miệng, đối trước tượng Phật thắp hương, đảnh lễ, theo đúng pháp tụng niệm. Nếu không có tượng Phật hoặc chỗ mình ở không thuận tiện thì không đốt hương, không đảnh lễ cũng được, chỉ hướng mặt về Tây, trong lòng cung kính thì cũng có công đức tương tự. Ðừng niệm những chữ ghi  trong dấu ngoặc.

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#Tuyệt #vời #lợi #lạc #của #người #niệm #Phật #Đà

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button