Đạo Mẫu

Vì sao các Phật tử hay niệm A Di Đà Phật?

Khi đến chùa làm lễ hoặc chào hỏi lần đầu gặp gỡ, chư Tôn đức và Phật tử tu hành tại các chùa theo pháp môn Tịnh độ thường niệm A Di Đà Phật. Tại sao lại như vậy?

Muốn hiểu rõ điều này, chúng ta cần hiểu, Phật A Di Đà có công đức rất lớn và bản nguyện quảng đại. Ngài có rất nhiều nhân duyên để cứu độ chúng sinh trong thế giới Saha này.

Ngay từ khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài đã giảng giải rõ ràng về 48 lời nguyện Tịnh độ mà Đức Phật A Di Đà đã ban và thực hành.

Phật A Di Đà được rất nhiều phật tử tin tưởng trong quá trình tu hành.

Theo đó, những người tu theo pháp môn này, thiện tri thức đến bình dân, nếu ai chuyên tu, nhất tâm niệm Phật A Di Đà, khi lâm chung sẽ được vãng sanh Cực Lạc, tiếp tục tu hành cùng Ngài.

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong biến thành dụ có chép: “Đức Phật A Di Đà, trong kiếp trước, là con của Đại Thông Trí chinh phục Như Lai, nhờ công đức của Ngài mà Ngài thường giảng Kinh Pháp Hoa cho chúng sinh, nên thành Phật hiệu là A Di Đà, ở cõi Tây Phương Cực Lạc ”.

Và trong Kinh Quán Phật Tam – Muội – Hải có ghi: “Kiếp trước, Ngài xuất gia, đảnh lễ quán tưởng bạch y Phật Không Vương, nên được tiên tri là Phật Tổ. được gọi là A Di Đà. ” .

Qua Kinh Hoa Bi cũng nói rõ: Trong tiền kiếp, nhiều ngàn kiếp trước, Ngài là một Vua Bánh Xe tên là Không Tránh Niệm. Ông có một vị quan đại thần tên là Bảo Hải, rất sùng đạo.

Một hôm, vua nghe tin Phật Bảo Tạng đến giảng Pháp trong vườn Jambudvipa gần thành, ông và quan đại thần Bảo Hải liền đến nghe và rất hài lòng.

Nhà vua phát tâm thỉnh Phật và hội chúng vào cung cúng dường trong ba tháng để mong cầu phước báo. Đức Phật khuyên nhà vua phát bồ đề tâm để tìm kiếm sự giác ngộ hoàn hảo và vô song.

Lúc bấy giờ, Phật Bảo Trang liền phóng ra ánh sáng rực rỡ, chiếu khắp thế giới của chư Phật mười phương, thị hiện cho hội chúng. Bảo Hải đại thần liền thưa với vua Ngô Thương Niệm rằng: “Nay nhờ thần uy của Phật có thể thấy được các thế giới, vậy ông muốn cầu đến thế giới nào?”.

Nhà vua đảnh lễ Phật, chắp hai bàn tay quỳ xuống, phát nguyện lớn và cầu mong sau khi thành Phật, đất nước và nhân dân sẽ được trang nghiêm và thanh tịnh. Vì nhân duyên đó, sau này Ngài thành Phật hiệu là A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc.

Ngài đã phát nguyện lớn lao cứu độ tất cả chúng sinh khi lâm chung, nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà 10 lần.

Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã tiết lộ (PV – cho biết): “Thuở xa xưa, cách đây hơn 10 kiếp, có một nước tên là Diệu Hỷ, cha là Nguyệt Thượng Luân Vương, mẹ là Thu. Thang Diệu Nhân.

Hoàng hậu sinh được ba người con: con cả là Nhật Nguyệt Minh, con thứ là Kiều Thi Ca, con thứ ba là Nhật Đế Sùng.

Lúc bấy giờ, một vị Phật ra đời với hiệu là Như Lai Tự Tại Thế Giới Vương. Kiều Thi Ca từ bỏ ngai vàng danh dự theo Phật Thế Tự Tại gia, thọ giới Tỳ kheo, được Phật ban cho hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo.

Ngài Hộ Pháp ở trước Phật, Pháp bảo 48 lời nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sinh trong mười phương; Nếu có một lời nguyện không được viên mãn, thì người ấy nguyện không thành Phật. Bấy giờ các vị thần rải hoa khen ngợi, mặt đất rung chuyển, trên không trung có tiếng ca tụng rằng:

“Quán Pháp Quyết thành Phật hiệu là A Di Đà”.

Qua đó cho chúng ta thấy rằng Đức Phật A Di Đà đã có nhiều kiếp trước. Kiếp nào Ngài tu hành, quyết cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Ở cương vị Thái tử, Ngài cũng xuất gia đi tu để thành Phật.

Không chỉ vậy, trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà còn ghi rõ nếu chúng sinh nào lúc lâm chung niệm danh hiệu của Ngài 10 lần thì sẽ được Phật A Di Đà và đại chúng hộ niệm. Tịnh độ, trừ những người phạm năm tội ác và phỉ báng Chánh pháp Chân chính.

Ngoài ra, do pháp môn Tịnh độ chuyên tâm niệm Phật nên ai cũng có thể niệm Phật dù ở đâu, làm gì nên rất được các Phật tử ưa chuộng.

Chính vì vậy mà rất nhiều Phật tử ở Việt Nam tu theo pháp môn Niệm Phật. Dù ở đâu và làm gì, họ đều niệm A Di Đà Phật.

Theo Vô thường


Thông tin thêm

Vì sao các Phật tử hay niệm A Di Đà Phật?

#Vì #sao #các #Phật #tử #hay #niệm #Đà #Phật

[rule_3_plain]

#Vì #sao #các #Phật #tử #hay #niệm #Đà #Phật

Khi đi đến chùa làm lễ hay chào nhau lúc mới gặp, Chư Tôn đức và Phật tử tu tập tại các chùa theo pháp môn Tịnh độ thường hay niệm A Di Đà Phật. Vì sao lại như vậy?

Tri thức cổ xưa: Lời nói sáng tạo cả thế giới

Gặp được Chú Đại bi, phải thật sự khắc cốt ghi tâm, chớ nên xem nhẹ!

Vì sao nói vợ chồng là DUYÊN NỢ?

Phật tử đến chùa cần phải nắm chắc những gì?

Bí ẩn cuộc đời phi tần triều Nguyễn: Sớm tối cô đơn trong cung cấm

 
Muốn hiểu được điều này, chúng ta cần nắm rõ, Ðức Phật A Di Ðà có công đức rất lớn và hạnh nguyện rất quảng đại. Ngài có nhân duyên hóa độ chúng sanh ở thế giới Ta-Bà này rất nhiều.
Ngay từ thời đức Phật Thích Ca tại thế, Ngài đã nói rõ về 48 hạnh nguyện và pháp môn Tịnh độ mà đức Phật A Di Đà đưa ra và hành trì.

 Đức Phật A Di Đà được nhiều Phật tử tin theo trong quá trình tu tập.
Theo đó, những người tu tập theo pháp môn này, từ thiện tri thức đến hạng thứ dân nếu ai chuyên tu, nhất tâm niệm Phật A Di Đà, khi lâm chung sẽ được tái sinh về cõi Tịnh độ, tiếp tục tu tập với Ngài.
Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở phẩm thí dụ, hóa thành có chép: “Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là con của Đức Ðại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sinh nghe, nên thành Phật hiệu là A Di Ðà, ở cõi Tây phương Cực lạc”.
Còn ở Kinh Quán Phật Tam – Muội – Hải thì ghi: “Ðời quá khứ Ngài làm Tỳ kheo, chăm lòng kính lễ quán tưởng tướng lông mày trắng của Đức Phật Không Vương, nên được thọ ký là Phật hiệu là A Di Ðà”.
Qua Kinh Bi Hoa cũng nêu: Ðời quá khứ hằng hà sa kiếp trước, Ngài là vua Chuyển Luân tên là Vô Tránh Niệm. Ngài có một quan Ðại thần tên là Bảo Hải, rất giàu lòng tín ngưỡng.
Một hôm vua nghe Đức Phật Bảo Tạng đến thuyết pháp tại vườn Diêm Phù ở gần bên thành, Ngài với quan Ðại thần Bảo Hải liền đến nghe và rất hài lòng.
Vua phát tâm thỉnh Phật và đại chúng vào vương cung cúng dường trọn ba tháng để cầu phúc báu. Ðức Phật khuyên vua nên phát Bồ đề tâm cầu đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Khi đó Đức Phật Bảo Tạng liền phóng hào quang sáng ngời, soi khắp cả thế giới của chư Phật mười phương, cho chúng hội đồng thấy. Bảo Hải đại thần liền tâu với vua Vô Tránh Niêm: “Nay Bệ hạ nhờ oai thần của Phật, được thấy các thế giới, vậy Bệ hạ muốn cầu lấy thế giới nào?”.
Vua đảnh lễ Phật, quỳ gối chắp tay phát lời đại nguyện, cầu xin sau khi tu hành thành Phật, quốc độ và nhân dân của Ngài, đều được trang nghiêm thanh tịnh. Do nhân duyên ấy, sau Ngài thành Phật hiệu là A Di Ðà ở cõi Tây phương Cực lạc.

Ngài đã phát đại nguyện sẽ cứu vớt tất cả chúng sanh khi lâm chung nhất tâm niệm 10 lần danh hiệu A Di Đà Phật.
Đến thời Phật Thích Ca thì Ngài khai thị (PV – nói): “Ðời quá khứ lâu xa, cách hơn 10 kiếp, có một nước tên là Diệu Hỷ, vua cha là Nguyệt Thượng Luân Vương, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan.
Vương hậu sanh ra ba người con: người con trưởng là Nhật Nguyệt Minh, người con thứ hai là Kiều Thi Ca, người con thứ ba là Nhật Ðế Chúng.
Khi ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Kiều Thi Ca bỏ ngôi vinh quí theo Phật Thế Tự Tại xuất gia, thọ Kỳ kheo giới, Phật cho hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo.
Ngài Pháp Tạng đối trước Phật, pháp 48 lời nguyện rộng lớn, độ khắp tất cả mười phương chúng sanh; nếu có một nguyện nào chẳng viên mãn, thì Ngài thề chẳng thành Phật. Khi ấy chư thiên rải hoa, tán thán, quả đất rúng động, giữa không trung có tiếng khen rằng:
“Pháp Tạng quyết định sẽ thành Phật hiệu là A Di Ðà”.
Qua đó cho chúng ta thấy đức Phật A Di Đà có rất nhiều tiền kiếp. Dù ở kiếp nào Ngài cũng tu tập và quyết định cứu khổ chúng sanh. Ở ngôi vị Thái tử, Ngài cũng từ bỏ để xuất gia tu thành quả Phật.
Không chỉ có thế, trong 48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà, Ngài cũng chỉ rõ nếu như có chúng sanh nào lúc lâm chung nhất tâm niệm danh hiệu Ngài 10 lần thì sẽ được Phật A Di Đà và đại chúng đến đưa về cõi Tịnh độ, trừ những người phạm tội ngũ nghịch và hủy báng Chính pháp.
Ngoài ra vì pháp môn Tịnh độ, chuyên tâm niệm Phật, mỗi người dù ở đâu và làm gì đều có thể niệm Phật nên rất được thịnh hành trong hàng Phật tử
Chính vì điều này nên rất đông Phật tử tại Việt Nam tu tập theo pháp môn niệm Phật. Dù ở đâu và làm gì, họ cũng đều niệm A Di Đà Phật.
Theo Vô Thường

#Vì #sao #các #Phật #tử #hay #niệm #Đà #Phật

[rule_2_plain]

#Vì #sao #các #Phật #tử #hay #niệm #Đà #Phật

[rule_2_plain]

#Vì #sao #các #Phật #tử #hay #niệm #Đà #Phật

[rule_3_plain]

#Vì #sao #các #Phật #tử #hay #niệm #Đà #Phật

Khi đi đến chùa làm lễ hay chào nhau lúc mới gặp, Chư Tôn đức và Phật tử tu tập tại các chùa theo pháp môn Tịnh độ thường hay niệm A Di Đà Phật. Vì sao lại như vậy?

Tri thức cổ xưa: Lời nói sáng tạo cả thế giới

Gặp được Chú Đại bi, phải thật sự khắc cốt ghi tâm, chớ nên xem nhẹ!

Vì sao nói vợ chồng là DUYÊN NỢ?

Phật tử đến chùa cần phải nắm chắc những gì?

Bí ẩn cuộc đời phi tần triều Nguyễn: Sớm tối cô đơn trong cung cấm

 
Muốn hiểu được điều này, chúng ta cần nắm rõ, Ðức Phật A Di Ðà có công đức rất lớn và hạnh nguyện rất quảng đại. Ngài có nhân duyên hóa độ chúng sanh ở thế giới Ta-Bà này rất nhiều.
Ngay từ thời đức Phật Thích Ca tại thế, Ngài đã nói rõ về 48 hạnh nguyện và pháp môn Tịnh độ mà đức Phật A Di Đà đưa ra và hành trì.

 Đức Phật A Di Đà được nhiều Phật tử tin theo trong quá trình tu tập.
Theo đó, những người tu tập theo pháp môn này, từ thiện tri thức đến hạng thứ dân nếu ai chuyên tu, nhất tâm niệm Phật A Di Đà, khi lâm chung sẽ được tái sinh về cõi Tịnh độ, tiếp tục tu tập với Ngài.
Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở phẩm thí dụ, hóa thành có chép: “Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là con của Đức Ðại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sinh nghe, nên thành Phật hiệu là A Di Ðà, ở cõi Tây phương Cực lạc”.
Còn ở Kinh Quán Phật Tam – Muội – Hải thì ghi: “Ðời quá khứ Ngài làm Tỳ kheo, chăm lòng kính lễ quán tưởng tướng lông mày trắng của Đức Phật Không Vương, nên được thọ ký là Phật hiệu là A Di Ðà”.
Qua Kinh Bi Hoa cũng nêu: Ðời quá khứ hằng hà sa kiếp trước, Ngài là vua Chuyển Luân tên là Vô Tránh Niệm. Ngài có một quan Ðại thần tên là Bảo Hải, rất giàu lòng tín ngưỡng.
Một hôm vua nghe Đức Phật Bảo Tạng đến thuyết pháp tại vườn Diêm Phù ở gần bên thành, Ngài với quan Ðại thần Bảo Hải liền đến nghe và rất hài lòng.
Vua phát tâm thỉnh Phật và đại chúng vào vương cung cúng dường trọn ba tháng để cầu phúc báu. Ðức Phật khuyên vua nên phát Bồ đề tâm cầu đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Khi đó Đức Phật Bảo Tạng liền phóng hào quang sáng ngời, soi khắp cả thế giới của chư Phật mười phương, cho chúng hội đồng thấy. Bảo Hải đại thần liền tâu với vua Vô Tránh Niêm: “Nay Bệ hạ nhờ oai thần của Phật, được thấy các thế giới, vậy Bệ hạ muốn cầu lấy thế giới nào?”.
Vua đảnh lễ Phật, quỳ gối chắp tay phát lời đại nguyện, cầu xin sau khi tu hành thành Phật, quốc độ và nhân dân của Ngài, đều được trang nghiêm thanh tịnh. Do nhân duyên ấy, sau Ngài thành Phật hiệu là A Di Ðà ở cõi Tây phương Cực lạc.

Ngài đã phát đại nguyện sẽ cứu vớt tất cả chúng sanh khi lâm chung nhất tâm niệm 10 lần danh hiệu A Di Đà Phật.
Đến thời Phật Thích Ca thì Ngài khai thị (PV – nói): “Ðời quá khứ lâu xa, cách hơn 10 kiếp, có một nước tên là Diệu Hỷ, vua cha là Nguyệt Thượng Luân Vương, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan.
Vương hậu sanh ra ba người con: người con trưởng là Nhật Nguyệt Minh, người con thứ hai là Kiều Thi Ca, người con thứ ba là Nhật Ðế Chúng.
Khi ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Kiều Thi Ca bỏ ngôi vinh quí theo Phật Thế Tự Tại xuất gia, thọ Kỳ kheo giới, Phật cho hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo.
Ngài Pháp Tạng đối trước Phật, pháp 48 lời nguyện rộng lớn, độ khắp tất cả mười phương chúng sanh; nếu có một nguyện nào chẳng viên mãn, thì Ngài thề chẳng thành Phật. Khi ấy chư thiên rải hoa, tán thán, quả đất rúng động, giữa không trung có tiếng khen rằng:
“Pháp Tạng quyết định sẽ thành Phật hiệu là A Di Ðà”.
Qua đó cho chúng ta thấy đức Phật A Di Đà có rất nhiều tiền kiếp. Dù ở kiếp nào Ngài cũng tu tập và quyết định cứu khổ chúng sanh. Ở ngôi vị Thái tử, Ngài cũng từ bỏ để xuất gia tu thành quả Phật.
Không chỉ có thế, trong 48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà, Ngài cũng chỉ rõ nếu như có chúng sanh nào lúc lâm chung nhất tâm niệm danh hiệu Ngài 10 lần thì sẽ được Phật A Di Đà và đại chúng đến đưa về cõi Tịnh độ, trừ những người phạm tội ngũ nghịch và hủy báng Chính pháp.
Ngoài ra vì pháp môn Tịnh độ, chuyên tâm niệm Phật, mỗi người dù ở đâu và làm gì đều có thể niệm Phật nên rất được thịnh hành trong hàng Phật tử
Chính vì điều này nên rất đông Phật tử tại Việt Nam tu tập theo pháp môn niệm Phật. Dù ở đâu và làm gì, họ cũng đều niệm A Di Đà Phật.
Theo Vô Thường

Nguồn: https://tamlinhviet.org/

#Vì #sao #các #Phật #tử #hay #niệm #Đà #Phật

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button